Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dalej WIOŚ Wrocław) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-04.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-04.

Status pod względem zgodności z ustawą strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • brak tekstu alternatywnego w części obiektów graficznych i interakcyjnych,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część dokumentów publikowanych na stronie nie jest dostępna w formie tekstowej
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu: Marek Potocki, adres poczty elektronicznej wios@wroclaw.wios.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 327 30 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Obsługa osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu Siedziba główna WIOŚ we Wrocławiu

Adres: ul. Józefa Chełmońskiego 14, 51-630 Wrocław.

Droga dojazdowa/dojścia: Dojazd do siedziby możliwy jest bezpośrednio od ulicy Karola Olszewskiego. Siedziba znajduje się w odległości 260 m. od zjazdu. Dojście do siedziby utrudnione ze względu na fakt, że chodnik znajduje się tylko po jednej stronie ulicy. W odległości 700 m. od siedziby znajdują się przystanki autobusowe linii: 145, 146,  a w odległości 300 m. znajdują się przystanki tramwajowe linii: 1, 2, 4,10.

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno z nich dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych – wejście bezprogowe z poziomu chodnika. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Dostępność parkingu: Parking zewnętrzny zlokalizowany jest przy budynku. W strefie parkowania w bliskiej odległości od wejścia do budynku wyznaczono 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo istnieje możliwość zaparkowania na parkingu podziemnym w oznaczonym miejscu po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi sekretariatu lub biura podawczego.

Dostępność toalety: Toalety dla klientów znajdują się na parterze budynku. Jedna z toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Biuro podawcze: Biuro podawcze zlokalizowane jest na parterze w pobliżu wejścia do budynku.

Trasy wolne od przeszkód: Zaaranżowanie przestrzeni, szerokość korytarzy oraz drzwi, zapewnia trasę wolną od przeszkód.

Winda: Szerokość kabiny dźwigu wynosi ok. 120 cm, drzwi windy ok. 120 cm, głębokość wind ok. 290 cm. Winda posiada:

 • dobrze widoczne przyciski dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a,
 • poręcze
 • system otwierający zapobiegający przed ściśnięciem przez zamykające się skrzydło drzwi.

Wi-Fi: Na terenie budynku dostępna jest sieć Wi-Fi. WIOŚ we Wrocławiu może ją ewentualnie udostępniać wedle własnego uznania na wniosek strony zainteresowanej.

Pozostałe informacje: Osoby niesłyszące w trakcie załatwienia sprawy w urzędzie mogą skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli dowolnie wybranej przez siebie. WIOŚ we Wrocławiu zapewnia także dostęp do tłumacza języka migowego (warunkiem jest zgłoszenie faktu skorzystania z tej metody komunikowania na co najmniej 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych). Osoby niedowidzące lub niewidome mogą wejść do budynku z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pies wchodzący do budynku powinien być w kagańcu niezależnie od rasy.

Każdy, w tym również osoby niepełnosprawne, mogą skontaktować się z urzędem poprzez:

 • pocztę e-mail sekretariat@wroclaw.wios.gov.pl
 • telefon 71 327 30 00
 • faks nr 74 842 33 05
 • pocztę tradycyjną na adres WIOŚ we Wrocławiu
 • elektroniczną skrzynkę podawczą z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Wizytę osobistą osoby niepełnosprawnej wymagającej wsparcia należy zgłaszać wcześniej. Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15:00  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania informacji. Niezależnie od powyższego, każdy pracownik urzędu zobowiązany jest okazywać osobie niepełnosprawnej wszelką pomoc.

Utrudnienia:

 • W budynku WIOŚ we Wrocławiu nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu

Adres: ul. Adama Mickiewicza 16, 58-300 Wałbrzych.

Dojazd do siedziby Delegatury: Środkami komunikacji miejskiej – numery linii autobusowych: A,11,12,6. Lokalizacja przystanku około 100 metrów od siedziby Delegatury. Postój taksówek zlokalizowany jest około 300 m. od siedziby Delegatury, na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Mickiewicza, oraz przy Placu Tuwima.

Dostępność wejścia: Do budynku prowadzi wejście od ulicy Adama Mickiewicza. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Drzwi wejściowe do budynku są dwuskrzydłowe za którymi są dwuskrzydłowe drzwi wahadłowe. Na co dzień używane jest jedno skrzydło ale po otwarciu drugiego skrzydła można wjechać wózkiem do korytarza na parterze który jest na poziomie chodnika. Przed drzwiami wejściowymi na ścianie zamontowany jest domofon. Klient oczekujący otwarcia drugiego skrzydła drzwi, lub jakiejkolwiek innej pomocy przy dostaniu się do budynku, winien poinformować pracownika sekretariatu Delegatury o tym fakcie (możliwe przekazanie informacji przez domofon, o konieczności natychmiastowego wsparcia bez wcześniejszego kontaktu z Delegaturą).

Dostępność parkingu: Ze względu na lokalizację siedziby Delegatury (ścisłe centrum), urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego, natomiast przed budynkiem wzdłuż ulicy Adama Mickiewicza od numeru 14 do numeru 22 jest płatny parking miejski.

Dostępność toalety: Toalety znajdują się na wszystkich piętrach budynku. Urząd nie zapewnia toalety dla osób niepełnosprawnych ruchowo – aby dotrzeć do pomieszczenia toalety trzeba pokonać schody klatki schodowej. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wi-Fi: Na terenie budynku dostępna jest sieć Wi-Fi. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu może ją udostępniać wedle własnego uznania na wniosek strony zainteresowanej.

Pozostałe informacje: Budynek 3 piętrowy nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób niedowidzących lub niewidomych. Nie ma windy. Osoby niesłyszące w trakcie załatwienia sprawy w urzędzie mogą skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli dowolnie wybranej przez siebie. Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu zapewnia także dostęp do tłumacza języka migowego (warunkiem jest zgłoszenie faktu skorzystania z tej metody komunikowania na co najmniej 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych). Osoby niedowidzące lub niewidome mogą wejść do budynku Delegatury z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pies wchodzący do budynku powinien być w kagańcu niezależnie od rasy.

Każdy, w tym również osoby niepełnosprawne, mogą skontaktować się z urzędem poprzez:

 • pocztę e-mail walbrzych@wroclaw.wios.gov.pl
 • telefon 74 842 33 22
 • faks nr 74 842 33 05
 • pocztę tradycyjną na adres Delegatury
 • elektroniczną skrzynkę podawczą z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Wizytę osobistą osoby niepełnosprawnej wymagającej wsparcia należy zgłaszać wcześniej. Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15:00  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania informacji. Niezależnie od powyższego, każdy pracownik urzędu zobowiązany jest okazywać osobie niepełnosprawnej wszelką pomoc. Osoby niepełnosprawne ruchowo, dla ich wygody, będą obsługiwane w najbardziej dogodnym pomieszczeniu, wskazanym przez pracowników Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu. Pracownik może też wyjść na zewnątrz budynku, o ile uzyska informację o takiej potrzebie obsługi osoby niepełnosprawnej.

Utrudnienia:

 • W budynku Delegatury WIOŚ we Wałbrzychu nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Zaaranżowanie przestrzeni, schody, brak windy, szerokość korytarzy oraz drzwi, nie zapewnia osobom poruszającym się na wózku trasy wolnej od przeszkód.

Obsługa osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura WIOŚ w Legnicy

Adres: Ul. Rzeczypospolitej 10/12, 59-220 Legnica.

Dojazd do siedziby Delegatury: Do Delegatury WIOŚ w Legnicy od strony Centrum miasta można dojechać autobusem komunikacji miejskiej: Linia Nr 3, 15, 6, 8, 16, 28 Przystanek przy ul. Piłsudskiego –Miarki, na którym zatrzymują się autobusy linii – przystanek zlokalizowany jest na wysokości budynku Archiwum Państwowego w odległości ok 300 m. od siedziby Delegatury. Nr 5 (trasa z ul. Domeyki pętla do ul. Nowodworskiej LPWiK)– przystanek autobusowy Rzeczypospolitej-Kaczawska znajduje się prawej stronie ulicy w kierunku ulicy Nowodworskiej. Delegatura usytuowana jest po drugiej stronie ulicy w odległości ok. 80 m, nie mniej jednak należy dojść do przejścia dla pieszych usytuowanego w odległości ok. 150m na wysokości sklepu Biedronka Nr 28 (trasa z ul. Poznańska pętla do LSSE Legnickie Pole – pętla)– przystanek autobusowy Rzeczypospolitej – Kaczawska – jw. Na przystanku tym zatrzymuje się również autobus linii 18 jadący z kierunku osiedla Piekary w Legnicy do ul. Jaworzyńskiej LSSE – pętla Dojazd do siedziby Delegatury WIOŚ w Legnicy od strony Osiedla Piekary i Kopernika Liniami autobusowi Nr 3,6,8,15,16 – przystanek ul. Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego – Drukarska, zlokalizowany jest ok.500 m. od siedziby Delegatury. W pobliżu przystanku znajduje się duże skrzyżowanie z przejściami dla pieszych, przez które należy przejść do ul. Alei Rzeczypospolitej. Odległość siedziby Delegatury od skrzyżowania wynosi ok. 300 m. W pobliżu siedziby Delegatury brak jest postoju taksówek. Najbliższy postój Taxi zlokalizowany jest w odległości ok. 600 m. od siedziby Delegatury.

Dostępność wejścia: Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Aleja Rzeczypospolitej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Wzdłuż budynku administracyjnego biegnie chodnik, który jest prostopadły do ulicy. Aby wejść do budynku należy pokonać 4 schody – brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność parkingu: Delegatura w Legnicy posiada własny parking z 4 miejscami postojowymi, który zlokalizowany jest bezpośrednio przed budynkiem Delegatury od strony ulicy Aleja Rzeczypospolitej. Dodatkowy parking znajduje się na wewnętrznym placu Delegatury – dojazd przez bramę wjazdową pod łącznikiem dwóch budynków. Parkingi te dostępne są dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety: Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wi-Fi: Na terenie budynku dostępna jest sieć Wi-Fi. Delegatura WIOŚ w Legnicy może ją udostępniać wedle własnego uznania na wniosek strony zainteresowanej.

Pozostałe informacje: Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób niedowidzących lub niewidomych. Nie ma windy. Osoby niesłyszące w trakcie załatwienia sprawy w urzędzie mogą skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli dowolnie wybranej przez siebie. Delegatura WIOŚ w Legnicy zapewnia także dostęp do tłumacza języka migowego (warunkiem jest zgłoszenie faktu skorzystania z tej metody komunikowania na co najmniej 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych). Osoby niedowidzące lub niewidome mogą wejść do budynku Delegatury z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pies wchodzący do budynku powinien być w kagańcu niezależnie od rasy. Każdy, w tym również osoby niepełnosprawne, mogą skontaktować się z urzędem poprzez:

 • pocztę e-mail legnica@wroclaw.wios.gov.pl
 • telefon 76 854 14 00
 • faks nr 76 850 60 38
 • pocztę tradycyjną na adres Delegatury
 • elektroniczną skrzynkę podawczą z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Wizytę osobistą osoby niepełnosprawnej wymagającej wsparcia należy zgłaszać wcześniej. Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15:00  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania informacji. Niezależnie od powyższego, każdy pracownik urzędu zobowiązany jest okazywać osobie niepełnosprawnej wszelką pomoc. Osoby niepełnosprawne ruchowo, dla ich wygody, będą obsługiwane w najbardziej dogodnym pomieszczeniu, wskazanym przez pracowników Delegatury WIOŚ w Legnicy. Pracownik może też wyjść na zewnątrz budynku, o ile uzyska informację o takiej potrzebie obsługi osoby niepełnosprawnej.

Utrudnienia:

 • W budynku Delegatury WIOŚ w Legnicy nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Zaaranżowanie przestrzeni, schody, brak windy, szerokość korytarzy oraz drzwi, nie zapewnia osobom poruszającym się na wózku trasy wolnej od przeszkód,
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej ruchowo, poruszającej się na wózku utrudnienie stanowi pokonanie schodów przed wejściem do budynku ze względu na brak podjazdu – żeby skorzystać z domofonu konieczne jest pokonanie bariery architektonicznej w postaci schodów.

Obsługa osób niepełnosprawnych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze

Adres: ul. Warszawska 28, 58-500 Jelenia Góra

Dojazd do siedziby Delegatury: Dojazd do siedziby Delegatury środkami komunikacji miejskiej (numery linii autobusowych: 1,2,6,7,9,11,15,16,17,21,22,23,26). Lokalizacja przystanku „Wolności-Poczta 04” dojście ok 1,0 km ulicą Spółdzielczą oraz ulicą Powstańców Wielkopolskich. Przed siedzibą Delegatury istnieje możliwość postoju taksówki na parkingu ogólnodostępnym.

Dostępność wejścia: Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Warszawskiej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Przy wejściu zainstalowano dzwonek przywołujący pomoc dla osób mających problemy z wejściem do środka budynku. Na parterze budynku przy drugich, przeszklonych drzwiach znajduje się domofon umożliwiający kontakt klienta z pracownikiem sekretariatu. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy wyznaczony pracownik przeprowadza rozmowę z klientem.

Dostępność parkingu: Urząd posiada parking ogólnodostępny. W odległości około 10 m od drzwi wejściowych znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety: Budynek 2-piętrowy nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób niedowidzących lub niewidomych. Nie ma toalety/toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Wi-Fi: Na terenie budynku dostępna jest sieć Wi-Fi. Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze może ją udostępniać wedle własnego uznania na wniosek strony zainteresowanej.

Pozostałe informacje: Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób niedowidzących lub niewidomych. Nie ma windy. Osoby niesłyszące w trakcie załatwienia sprawy w urzędzie mogą skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli dowolnie wybranej przez siebie. Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze zapewnia także dostęp do tłumacza języka migowego (warunkiem jest zgłoszenie faktu skorzystania z tej metody komunikowania na co najmniej 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia, z wyłączeniem sytuacji nagłych). Osoby niedowidzące lub niewidome mogą wejść do budynku Delegatury z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pies wchodzący do budynku powinien być w kagańcu niezależnie od rasy.

Każdy, w tym również osoby niepełnosprawne, mogą skontaktować się z urzędem poprzez:

 • pocztę e-mail poczta@jgora.wios.gov.pl
 • telefon 75 767 94 12
 • faks nr 75 764 89 89
 • pocztę tradycyjną na adres Delegatury
 • elektroniczną skrzynkę podawczą z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Wizytę osobistą osoby niepełnosprawnej wymagającej wsparcia należy zgłaszać wcześniej. Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15:00  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania informacji. Niezależnie od powyższego, każdy pracownik urzędu zobowiązany jest okazywać osobie niepełnosprawnej wszelką pomoc. Osoby niepełnosprawne ruchowo, dla ich wygody, będą obsługiwane w najbardziej dogodnym pomieszczeniu, wskazanym przez pracowników Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze. Pracownik może też wyjść na zewnątrz budynku, o ile uzyska informację o takiej potrzebie obsługi osoby niepełnosprawnej.

Utrudnienia:

 • W budynku Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze nie ma pętli indukcyjnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Zaaranżowanie przestrzeni, schody, brak windy, szerokość korytarzy oraz drzwi, nie zapewnia osobom poruszającym się na wózku trasy wolnej od przeszkód,
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej ruchowo, poruszającej się na wózku utrudnienie stanowi pokonanie schodów przed wejściem do budynku ze względu na brak podjazdu – żeby skorzystać z domofonu konieczne jest pokonanie bariery architektonicznej w postaci schodów.
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl