Udostępnianie informacji

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) określa w art. 74, że:

 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom;
 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych;
 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska;
 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ratyfikacji Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Dz.U. 2001 Nr 89 poz. 970) przyjęła porządek prawny określony w sporządzonej w Aarhus 25 czerwca 1998 r. Konwencji.
Dodatkowo zasady dostępu do informacji o środowisku w UE reguluje Dyrektywa 90/313/EWG w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku, która od lutego 2005 r. zostanie zastąpiona Dyrektywą 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska.

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), w ślad za ustawodawstwem Unii Europejskiej, nakłada na organy administracji obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie poprzez następujące akty wykonawcze:

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz.U. 2002 nr 176 poz. 1453);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. 2003 nr 50 poz. 435);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1058).

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu został opracowany zgodnie z prawem Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie udostępniany w sekretariacie WIOŚ we Wrocławiu. Wykaz składa się z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie udostępnianych dokumentów ze spisów kart informacyjnych.

Równolegle z ustawą Prawo ochrony środowiska i jej przepisami o dostępie do informacji i jego ochronie obowiązuje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) zobowiązująca władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne do udostępniania informacji o sprawach publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej.

W Biuletynie Informacji Publicznej WIOŚ we Wrocławiu można znaleźć m.in.:

 • sposób przyjmowania i załatwiania spraw,
 • wykaz działań kontrolnych i interwencji,
 • zakres, tryb i formę udostępnianych informacji,
 • wysokość opłat i sposób ich uiszczania.

Opłata za udostępnianie informacji o środowisku

 • wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie WIOŚ dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne
 • za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesyłanie pobiera się opłatę obliczoną zgodnie z przepisami cytowanego rozporządzenia Minstra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. 2010.215.1415 z późn. zm.). Opłata ta może być wpłacona na konto wskazane przez WIOŚ.
 • udostępnianie informacji podlegających opłacie następuje po okazaniu dowodu jej uiszczenia, tj. dowodu przelewu opłaty. Na dowodzie przelewu wnioskodawca powinien umieścić dopisek „opłata” i numer wniosku

Wysokość opłat za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub ich przesyłanie

Opłata za wyszukiwanie informacji

 • Opłata wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do 10 dokumentów.
 • Za wyszukanie więcej niż 10 dokumentów opłata ulega zwiększeniu o dodatkową kwotę uzyskaną z przemnożenia 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych

 • Opłata za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie A4 (210 mm x 297 mm) wynosi:
  • 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;
  • 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.
 • Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych, w formie wydruku lub kserokopii, w formacie 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, właściwe dla sporządzenia kopii w formacie A4, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2.

Opłata za przekształcenie informacji polegającej na skanowaniu dokumentów wynosi 0,10 zł za każdą stronę

Za udostępnienie informacji w formie elektronicznej pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD lub DVD

Opłata za przesyłanie kopii dokumentów lub danych
Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku powszechnych usług pocztowych operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r.poz. 1481) za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Wysokość opłaty za przygotowanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza

 • odbiór osobisty – 5 zł – za wyszukiwanie informacji,
 • w przypadku wysłania informacji drogą pocztową – 10,90 (5 zł za wyszukanie informacji i 5,90 zł za wysyłkę poleconą),
 • w przypadku wysłania informacji drogą elektroniczną – 5zł – za wyszukiwanie informacji, plus 0,10 zł za każdą zeskanowaną stronę.

Sposób uiszczenia opłat
Opłatę za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów i danych uiszcza się po jej ustaleniu przez wpłatę na rachunek bankowy:

NBP o/o Warszawa nr 74 1010 1010 0006 4822 3100 0000

Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu uiszczenia opłaty za wyszukiwanie informacji oraz sporządzanie kopii dokumentów lub danych.

Wnioski o tło proszę przesyłać do:

Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska we Wrocławiu na adres e-mail: rwmswroclaw@gios.gov.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r. (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

Scroll to Top