Skargi i wnioski

Tryb postępowania ze skargami i wnioskami w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOŚ) został określony w Zarządzeniu Nr 6/2014 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 01 kwietnia 2014 r.

Zasady postępowania ze skargami i wnioskami:

 1. W WIOŚ obowiązują następujące dni i godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków:
  • Wrocław – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub wyznaczony przez niego zastępca w każdy wtorek godzinach 9:00-12:00 oraz 15:00-16:00,
  • Jelenia Góra – Kierownik Delegatury lub wyznaczony przez niego zastępca w każdy wtorek w godzinach 10:00-13:00,
  • Legnica – Kierownik Delegatury lub wyznaczony przez niego zastępca w środy w godzinach 8:00-11:00,
  • Wałbrzych – Kierownik Delegatury lub wyznaczony przez niego zastępca w poniedziałki w godzinach 11:00-14:00,
 2. Poza osobami wskazanymi w ust. 1 skargi i wnioski w godzinach pracy urzędu przyjmują pracownicy sekretariatów we Wrocławiu oraz w Delegaturach.
 3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 4. W przypadku otrzymania skargi lub wniosku, do rozpatrzenia którego Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie jest właściwy, skarga lub wniosek zostaje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazana właściwemu organowi, przy równoczesnym zawiadomieniu skarżącego lub wnioskodawcy, bądź też wskazuje się skarżącemu lub wnioskodawcy właściwy organ.
 5. Skargi i wnioski powinny być załatwiane rzetelnie i bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie należy o tym zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę, podając przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.
 6. Posłowie na sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę lub wniosek we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia lub przekazania.
 7. W sprawach skarg i wniosków stosuje się przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Opłata skarbowa

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej.

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który ma dokonać czynności urzędowej. W przypadku WIOŚ we Wrocławiu i jego Delegatur organem, który dokonuje czynności jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, więc właściwym organem podatkowym zawsze będzie Prezydent Miasta Wrocławia i opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta Wrocław (czynności takie jak np. wydawanie zaświadczeń dokonywane są w Delegaturach przez Kierowników Delegatur, działających jednak z upoważnienia DWIOŚ, a siedzibą DWIOŚ jest miasto Wrocław).

Natomiast organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Dla opłacenia pełnomocnictw przedkładanych w siedzibie WIOŚ we Wrocławiu właściwym będzie konto Urzędu Miasta Wrocław, natomiast dla pełnomocnictw przedkładanych w Delegaturach WIOŚ – właściwym będzie odpowiednie konto Urzędu Miasta Jelenia Góra, Legnica, lub Wałbrzych.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej tj. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia lub złożenia pełnomocnictwa.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

Opłatę skarbową można uiszczać wyłącznie:

Gotówkowo w kasach:

 1. Urzędu Miasta Wrocław pl. Nowy Targ 1/8, ul. Zapolskiej 2/4, al. Karkonoska 45
 2. Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29 lub Pl. Ratuszowy 58
 3. Urzędu Miasta Wałbrzych ul. Matejki 2
 4. Urzędu Miasta Legnica pl. Słowiański 8

Bezgotówkowo na rachunek bankowy:

 1. Wrocław: Nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 2. Jelenia Góra: Nr 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566
 3. Wałbrzych: Nr 52 1020 3668 0000 5102 0430 0935
 4. Legnica: Nr 32 1240 1473 1111 0010 4343 3697

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej wraz ze stawką opłaty zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, (Dz. U. Nr 225, poz.1635 z późn. zm.).

Przedmiot opłaty skarbowejStawka
Decyzja inna, niż wymieniona w załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego10 zł
Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska105 zł
Zaświadczenie stwierdzające, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę105 zł
Opinia potwierdzająca, że pomieszczenie dostosowane do prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne spełniają wymogi ochrony środowiska105 zł
Zaświadczenie w sprawie nie nakładania kar za korzystanie ze środowiska17 zł
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)17 zł
Pozostałe zaświadczenia17 zł

Z powyższej opłaty skarbowej zgodnie z art. 7 ww. ustawy zwolnieni są:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Podstawowe akty prawne

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Należy podkreślić, iż powyższa informacja nie jest prawnie wiążąca, a wyraża opinię Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie stosowania przepisów ustawy o opłacie skarbowej.

Scroll to Top