Cele kontroli

Cele kontroli przyjęte do realizacji w 2022 r.

  Ogólnopolskie cele kontroli

 1. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), w zakresie realizacji obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami (wytwórców, zbierających, przetwarzających, transportujących, pośredników w obrocie odpadami i sprzedawców odpadów).
 2. Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
 3. Kontrola przestrzegania przepisów przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami palnymi w miejscach stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru
 4. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie termicznego przekształcania odpadów
 5. Kontrola weryfikacji spełnienia wymagań dotyczących możliwości uznania przedmiotów lub substancji za produkt uboczny, w trybie art. 11 ust. 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w związku z koniecznością wydawania opinii na wniosek marszałków województw.
 6. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez wytwórców odpadów niebezpiecznych (z wyłączeniem wytwórców pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) w kontekście odpowiedzialności za gospodarowanie wytworzonymi odpadami niebezpiecznymi, zgodnie z przepisami art. 27 ust. 3b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do momentu przekazania ich do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia.
 7. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących gospodarowania odpadami przez podmioty wytwarzające odpady drewnianych podkładów kolejowych oraz przetwarzających te odpady.
 8. Kontrola zagospodarowania odpadów azbestu usuwanych z pokryć dachowych, instalacji i innych urządzeń i konstrukcji, zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki odpadami.
 9. Kontrola realizacji obowiązków wynikających z przepisów oraz decyzji administracyjnych przez prowadzących składowiska odpadów, w tym przestrzeganie zakazu kierowania odpadów biodegradowalnych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1277).
 10. Kontrola przestrzegania przez transportujących odpady przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1742 z późn. zm.) – udział w kontrolach z innymi organami.
 11. Kontrola stosowania przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1849 z późn. zm.).
 12. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych.
 13. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami w miejscach niekorzystnie przekształconych i rekultywowanych z wykorzystaniem odpadów (wyrobiska pożwirowe, pokopalniane itp.).
 14. Kontrola składowisk odpadów oraz przestrzegania przepisów prawa oraz warunków posiadanych decyzji w zakresie prawidłowości prowadzenia procesu rekultywacji składowisk odpadów.
 15. Kontrola w zakresie gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi.
 16. Kontrola przestrzegania warunków decyzji wydanych przez marszałków województw, dotyczących uznania przedmiotów lub substancji za produkt uboczny, w szczególności pod kątem poprawności prowadzenia procesów, w których są one wykorzystywane.
 17. Kontrola przestrzegania przepisów prawa oraz posiadanych decyzji przez wytwórców paliwa alternatywnego z odpadów, także w zakresie poprawności dalszego sposobu ich zagospodarowania przez kolejnych posiadaczy.
 18. Kontrola obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w tym aktualizacja spisu zamkniętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów.
 19. Kontrola terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w celu oceny realizacji zadania ujętego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 „Rekultywacja terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem niebezpiecznych odpadów przemysłowych” przewidywanego do wykonania w latach 2009–2010.
 20. Kontrola przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
 21. Kontrola przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.
 22. Kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
 23. Kontrola przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach.
 24. Kontrola w zakresie przeciwdziałania marnowaniu żywności.
 25. Kontrola wytwórców olejów odpadowych, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów oraz przekazywanie ich do dalszego zagospodarowania, a także kontrola podmiotów prowadzących odzysk i regenerację odpadów olejów odpadowych oraz poddających je innym procesom odzysku.
 26. Kontrola przestrzegania przepisów w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 27. Kontrola przestrzegania przepisów obowiązujących w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów z uwzględnieniem „Planu Inspekcji Transgranicznego Przemieszczania Odpadów”.
 28. Kontrola prawidłowości realizacji międzynarodowego przemieszczania odpadów, w tym niebezpiecznych, w szczególności poprzez kontrolę instalacji wytwarzających lub przetwarzających te odpady.
 29. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości pobieranej wody, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
 30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych.
 31. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.
 32. Kontrola podmiotów prowadzących produkcję rolną oraz działalność, w ramach, której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
 33. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu w zakresie warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” oraz środków wspomagających uprawę roślin.
 34. Kontrola warunków stosowania i przechowywania nawozów organicznych, środków wspomagających właściwości gleby, wyprodukowanych w instalacjach, w tym w biogazowniach rolniczych w procesie produkcji energii z biomasy.
 35. Kontrola w zakresie bezpieczeństwa produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.
 36. Kontrola gospodarstw rolnych podlegających ocenie wypełniania wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance).
 37. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, nowych substancji oraz fluorowanych gazów cieplarnianych.
 38. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i ich mieszanin.
 39. Kontrola w zakresie spełniania przez producentów produktów zawierających lotne związki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych związanych z budynkami i elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów.
 40. Kontrola w zakresie spełniania przez użytkowników produktów zawierających lotne związki organiczne – farby i lakiery przeznaczone do malowania budynków i ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji oraz mieszaniny do odnawiania pojazdów.
 41. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza.
 42. Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych.
 43. Kontrola wypełniania obowiązków wynikających z udziału w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.
 44. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska.
 45. Kontrola zgodności wyrobów z zasadniczymi lub innymi wymaganiami przestrzegania Dyrektywy 2000/14/WE w sprawie emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń.
 46. Kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw.
 47. Kontrola zawartości siarki w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.
 48. Kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących instalację wymagające uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
 49. Kontrola, jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń.
 50. Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.
 51. Kontrola w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych.
 52. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.
 53. Kontrola w zakresie zgodności dostępu i wykorzystania zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi oraz podziału korzyści z ich wykorzystania.
 54. Kontrola przestrzegania przepisów prawa wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.
 55. Kontrola spełniania wymogów przez silniki spalinowe przeznaczone do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach.
 56. Kontrola produktów i odpadów produktów w zakresie spełniania wymagań określonych w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym w obszarach, w których organem nadzoru rynku wskazano IOŚ.
 57. Kontrola realizacji zarządzeń pokontrolnych.
 58. Kontrole w zakresie przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.
 59. Wojewódzkie cele kontroli

 60. Sprawdzenie wypełniania przez inwestorów wymagań ochrony środowiska.
 61. Sprawdzenie przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty ubiegające się o wydanie stosownych zaświadczeń i informacji.
 62. Sprawdzenie realizacji decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
 63. Sprawdzenie przestrzegania wymagań ochrony środowiska w zakresie objętym wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.
 64. Kontrola likwidacji mogilników.
 65. Sprawdzenie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska w trybie art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 66. Kontrola składowiska odpadów przed wydaniem zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części w trybie art. 146 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 67. Kontrola składowiska odpadów po zakończeniu procesu rekultywacji.
Scroll to Top