Czym się zajmujemy

Przedmiot działalności i zadania

 1. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wykonuje zadania określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska
  i przepisach odrębnych oraz realizuje kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska ustalone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 2. W rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań
  i kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska organem właściwym jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
 3. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  we Wrocławiu działają na terenie województwa dolnośląskiego.

Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w zakresie:
  • przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
  • przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
  • przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym
   w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
  • eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
  • przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
  • przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  • postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z produktami, urządzeniami
   i instalacjami zawierającymi te substancje,
  • przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi,
  • przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach;
 2. prowadzenie państwowego monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego,
  w szczególności:
  • opracowywanie programów państwowego monitoringu środowiska,
  • koordynacja realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,
  • gromadzenie informacji o środowisku w zakresie ujętym w programach państwowego monitoringu środowiska,
  • przetwarzanie zgromadzonych informacji o środowisku i dokonywanie ocen stanu środowiska,
  • opracowywanie raportów o stanie środowiska,
  • udział w międzynarodowej wymianie informacji o stanie środowiska;
 3. podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych
  z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska;
 4. przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie nadzoru nad usuwaniem ich skutków;
 5. wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń;
 6. wykonywanie zadań określonych w przepisach o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie;
 7. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
 8. wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawy;
 9. wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
 10. wykonywanie zadań określonych w przepisach o odpadach wydobywczych;
 11. kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności
  w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;
 12. wykonywanie zadań z zakresu przepisów o substancjach chemicznych i ich mieszaninach;
 13. realizacja zadań wynikających z przepisów o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;
 14. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego
  oraz obrony cywilnej, a także organizacjami społecznymi;
 15. wykonywanie pomiarów wielkości emisji oraz poziomu substancji lub energii występujących w środowisku;
 16. udział w interkalibracyjnych porównaniach między laboratoryjnych i badaniach biegłości w ramach programów krajowych i międzynarodowych;
 17. wykonywanie innych zadań, określonych w odrębnych przepisach.
Scroll to Top