Przepisy prawne

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2009 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 190, poz. 1473), której zasadniczym celem jest wprowadzenie do obrotu prawnego elektronicznych dzienników urzędowych (Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego) prezentowanych na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji jako powszechnie dostępnej wersji autentycznej, stanowiącej źródło prawa.

Art. 26 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zmianami), po nowelizacji otrzymał następujące brzmienie:

  1. Urzędy terenowych oragnów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego prowadzą zbiory Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Monitora Polskiego B i udostępniają je nieodpłatnie do powszechnego wglądu w miejscach do tego przeznaczonych w siedzibach i w godzianach pracy urzędu.
  2. Urzędy, o których mowa w ust. 1, udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty noramtywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia:
    1. do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych tych urzędów;
    2. w formie elektronicznej, do powszechnego wglądu w godzinach pracy tych urzędów, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie dostępnym.

Ponieważ znowelizowany ww. art. 26 nałożył również na WIOŚ we Wrocławiu obowiązek nieodpłatnego udostępniania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach internetowych urzędów, na stronie WIOŚ zostały umieszczone linki do Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego.

Scroll to Top