22 marca – Światowy Dzień Wody

Woda jest bezcenna, ma nieskończoną wartość, bez niej nie istnieje życie. Wody nie można niczym zastąpić.
Woda jest niezbędna do utrzymania życia i musi być dostępna w odpowiedniej ilości dla wszystkich potrzebujących. Zawsze należy podejmować wszelkie dostępne środki i starania w celu uzyskania możliwie najlepszej jakości wody.

Święto wody zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. Powodem był fakt, że już wtedy ponad miliard ludzi na świecie cierpiał z powodu braku dostępu do czystej wody. Ta sprawa wciąż wydaje się nam odległa, jednakże są miejsca na Świecie, gdzie wody po prostu brakuje.

Ochrona wód oraz zabezpieczenie systemu zaopatrzenia w wodę przed zanieczyszczeniem stanowi podstawowy element ochrony jakości wód. Pogorszenie jakości wody pitnej może nastąpić w skutek zanieczyszczenia mikrobiologicznego lub może być spowodowane wprowadzeniem niepożądanych substancji chemicznych. Zanieczyszczenia chemiczne zwykle nie powodują tak ostrych skutków zdrowotnych jak zanieczyszczenia  mikrobiologiczne, niemniej jest to zależne od rodzaju zanieczyszczenia i jego skali.

Zagadnienie kontroli gospodarki wodo-ściekowej to bardzo istotny problem w naszym regionie, związany choćby z nielegalnymi zrzutami ścieków do wód, brakiem kanalizacji itd.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu posiada uprawnienia kontrolne i kompetencje do kontroli podmiotów, które uzyskały lub są zobowiązane do posiadania pozwolenia wodno-prawnego. Sprawdzamy warunki jakie musi spełniać wprowadzający ścieki do środowiska. Pozwolenia wodno-prawne natomiast wydawane są przez Polskie Wody Państwowe Gospodarstwo Wodne RZGW.

Do  WIOŚ we Wrocławiu przekazywane są także sprawozdania automonitoringowe w zakresie gospodarki wodno-ściekowej przez podmioty zobowiązane do wykonywania pomiarów w tym zakresie, np. jakości i ilości odprowadzanych ścieków czy też ilości pobieranej wody. Rocznie wpływa ok. 1200 takich sprawozdań tylko do samego Wydziału Inspekcji we Wrocławiu. Sporządzanych jest na tej podstawie ok. 500 adnotacji rocznie, w których dokonuje się analizy wyników pod kątem dotrzymania warunków określonych w pozwoleniach wodno-prawnych.

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl