Od 1 stycznia 2022 r. – zmiany w kartach ewidencji odpadów

 

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. poz. 2151). Ustawa wprowadziła m.in. zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów (np. dodany zostaje pkt 12 w art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach).

Przede wszystkim prowadzenie działalności w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku w ramach sporządzanej ewidencji odpadów będzie wymagało podawania dodatkowo informacji o utracie statusu odpadów (jeżeli taka zachodzi), a także o produktach i materiałach powstających w wyniku ww. procesów. Takie informacje będą musiały być podawane zarówno na kartach ewidencji odpadów (KEO), jak również na kartach ewidencji odpadów komunalnych (KEOK).

W związku z powyższym, w zakładce ,,PRZETWARZANE”, w formularzu tabeli prezentującym listę wpisów na KEO lub KEOK, zostaną dodane nowe rubryki tj. „Utrata statusu odpadów” oraz „Powstałe produkty i materiały”.

Po zaznaczeniu pola ,,Odpady objęte procesem R” system aktywuje sekcję ,,Utrata statusu odpadów” a nagłówek sekcji będzie zawierał dwie możliwości oznaczenia tj. TAK lub NIE. W przypadku zaznaczenia przez użytkownika opcji ,,TAK” system rozwinie dodatkowo sekcję „Powstałe produkty i materiały”, w której możliwe będzie dodanie informacji o masie wraz z opisem rodzaju produktów i materiałów powstałych w wyniku przetworzenia odpadów.

W module ewidencji odpadów działającym w ramach systemu BDO zostały wprowadzone odpowiednie zmiany w ww. kartach.

Źródło: BDO

Galeria zdjęć
Scroll to Top