Czym zajmuje się WIOŚ we Wrocławiu a jakich zadań nie wykonuje

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA NIE ROZPATRUJE SPRAW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ PRZYRODY ORAZ WYCINKĄ DRZEW.

Do WIOŚ we Wrocławiu przesyłane są wnioski o: wydanie zaświadczeń w sprawie form ochrony przyrody, szkód w środowisku, historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi czy interwencje jak i wydanie decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów.

Jeśli wniosek trafi do organu niewłaściwego, czyli nie zajmującego się daną sprawą, najczęściej wydłuża to czas załatwienia sprawy czy otrzymania odpowiedzi.

WIOŚ we Wrocławiu wykonuje szereg zadań, głównie inspekcyjnych, interwencyjnych, kontrolnych dotyczących m.in. ochrony przed: odpadami, promieniowaniem elektromagnetycznym, hałasem, ochrony powietrza, zanieczyszczeniem wód, przed poważnymi awariami czy marnowaniem żywności. Inne zadania to wydawanie opinii w zakresie warunków magazynowania odpadów w toku postepowania o wydanie decyzji na zbieranie czy przetwarzanie odpadów.

Kompetencje i uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska wynikają z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

Natomiast w kompetencjach WIOŚ nie jest:

– wydawanie zaświadczeń czy nieruchomość jest objęta obszarowymi formami ochrony przyrody (wyznaczonymi na podstawie z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody),

– wydawanie zaświadczeń czy przed organem toczy się postępowanie w przedmiocie  szkód w środowisku, czy historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie),

– wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów (zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody).

Jeśli wniosek trafi do WIOŚ, a nie może być załatwiony, przesyłany jest albo zwrotnie do jego nadawcy (ustawa o dostępnie do informacji publicznej) albo przesyłany do organu właściwego (kodeks postępowania administracyjnego).

W sprawie:

  • wystąpienia szkody w środowisku i ich naprawy właściwy jest regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • zaświadczeń dotyczących obszarowych form ochrony przyrody właściwy jest organ wymieniony w art. 91 ustawy o ochronie przyrody, tj.: regionalny dyrektor ochrony środowiska, wójt, burmistrz, prezydent miasta, w szczególnych przypadkach inne organy,
  • wycinki drzew i krzewów właściwy jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, w szczególnych przypadkach inne organy np.: marszałek województwa, starosta, PGW Wody Polskie.
Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl