na tle miasta widoczna stacja emitująca pole elektromagnetyczne

Czynności podejmowane przez Inspektorów Wydziału Inspekcji WIOŚ we Wrocławiu w zakresie PEM (pól elektromagnetycznych)

Inspektorzy WIOŚ w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzają głównie kontrole dokumentacyjne, oparte na analizie badań automonitoringowych:

– Operatorów telefonii komórkowych;

– Operatorów radiotelekomunikacji;

– Spółek energetycznych.

Zgodnie z art. 122a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

1) bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia;

2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;

3) każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

Zgodnie z art. 147a ust 1 pkt.1 POŚ prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, są obowiązani zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji przez akredytowane laboratorium lub certyfikowane jednostki badawcze.

Wyniki pomiarów przekazuje się w postaci elektronicznej wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu w terminie 30 dni od dnia wykonania pomiarów.

Zgodnie z art. 123 POŚ Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska.

Wartości dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Scroll to Top