stalowy kosz na śmieci z którego wystają resztki żywności np. bułka, sałata. Wokół kosza rozrzucone są resztki żywności np. bułka, frytki i inne resztki.

Czynności podejmowane przez Inspektorów Wydziału Inspekcji WIOŚ we Wrocławiu w związku z marnowaniem żywności

Marnowanie żywności stanowi obecnie poważny i wielopłaszczyznowy problem.

Żywność marnujemy:

– w gospodarstwach domowych,

– w handlu – sprzedawcy żywności,

– w gastronomii,

– w przetwórstwie i produkcji rolnej.

We wrześniu 2019 r. weszły w życie przepisy mające przeciwdziałać marnowaniu żywności – ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Wprowadzone regulacje dotyczą głownie placówek handlowych o powierzchni większej niż 250 m2 oraz organizacji pożytku publicznego.

Inspektorzy WIOŚ przeprowadzają kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Z pozyskanych w trakcie kontroli danych wynika, że poszczególne sklepy wyrzucają (marnują) od kilkunastu do kilkudziesięciu ton żywności rocznie.

Za zmarnowaną żywność sprzedawcy wnoszą opłaty na rachunki organizacji pozarządowych, z którymi sprzedawca żywności zawarł umowę.

W przypadku nieposiadania umowy sprzedawcy wnoszą opłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z art. 11. ust. l ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 5 ust. 7, nie wnosi na rachunek bankowy organizacji pozarządowej, z którą zawarł umowę, o której mowa w art. 3 ust. 1, opłaty, wnosi ją w niepełnej wysokości albo nie wnosi jej  w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 10 000 zł.

Marnowanie żywności to niestety ogromne obciążenie dla środowiska, m.in. w zakresie emisji CO2. Aby zapobiegać marnowaniu żywności konieczna jest edukacja i kampanie społeczne na temat racjonalnego planowania zakupów, zasad właściwego przechowywania żywności i zmiany nawyków, rozsądnego stosowania opakowań oraz wprowadzenie kolejnych uregulowań prawnych.

Scroll to Top