Dzisiaj Dzień LIGI OCHRONY PRZYRODY – najstarszej organizacji ekologicznej w Polsce.

Młodsze pokolenie Polaków może nie pamiętać a dobrze, jeśli zna z opowiadań jak powszechna i ważna była przed laty rola Ligi Ochrony Przyrody (LOP). Liga jako organizacja ogólnokrajowa została założona z inicjatywy Państwowej Rady Ochrony Przyrody 9 stycznia 1928 roku.

Po zakończeniu I wojny światowej znamienici przyrodnicy i krajoznawcy zainicjowali powstanie Państwowej Rady Ochrony Przyrody, na której czele stanął prof. Władysław Szafer. Wprowadzono w życie plan, którym było powołanie Ligi Ochrony Przyrody, organizacji na wzór Szwajcarskiej Ligi Ochrony Przyrody. Zrzeszono Towarzystwa Przyrodnicze „rozsiane” po całym kraju.

Pierwszy zjazd LOP odbył się 9 stycznia 1928. I stąd tego dnia co roku obchodzony jest Dzień Ligi Ochrony Przyrody.

Na początku w LOP działali głównie naukowcy i działacze tacy jak: Aleksander Janowski, Władysław Szafer, Walery Goetel, Jan Gwalbert Pawlikowski, Bolesław Hryniewiecki oraz Mieczysław Limanowski.

Gdy wybuchła II wojna światowa działalność Ligi Ochrony Przyrody została przerwana.

Wielu jej członków zginęło na polach walki, w obozach czy więzieniach. Niemcy rozumieli, że krzewienie idei ochrony przyrody jest mocno powiązane z kultywowaniem polskości, dlatego nie pozwolili na działanie Ligi.

Stowarzyszenie odrodziło się 17 lipca 1945 w Łodzi. Od tego czasu LOP przeżywał swój dynamiczny rozwój, docierając coraz szerszej do świadomości Polaków.

W całym kraju powstały oddziały, zaczęto wydawać własne czasopismo etc.

Głównym celem działalności stowarzyszenia jest kształtowanie właściwych postaw człowieka przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.

Założone cele Ligi osiągane są poprzez m.in.

  • prowadzenie działalności edukacyjnej w celu kształtowania właściwych postaw społeczeństwa do środowiska przyrodniczego,
  • popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,
  • zachęcanie do podejmowania i wykonywania społecznie prac na rzecz środowiska przyrodniczego oraz organizowania takich prac,
  • inicjowanie oraz inspirowanie działań na rzecz środowiska przyrodniczego,
  • czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

Należy wspomnieć, że Stowarzyszenie wspiera również naukowców, organizuje obozy i zajęcia edukacyjne dla młodych ekologów, konferencje itp.

Dzień Ligi Ochrony Przyrody niech będzie dla każdego z nas, w tym również osób zawodowo związanych z ochroną przyrody i ochroną środowiska powodem do refleksji i motywacją do pogłębiania naszej wiedzy i doświadczeń na polu ochrony środowiska i otaczającej nas przyrody. 

 

 

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl