widoczna kwadratowa maszyna z kolorowymi przyciskami , stojąca na otwartej przestrzeni,

„F-gazy” – tym komponentem zajmują się Inspektorzy Wydziału Inspekcji WIOŚ we Wrocławiu

Fluorowane gazy (gazy „F”) to gazy cieplarniane powstałe w wyniku działalności człowieka mające wiele różnych zastosowań przemysłowych. Ponieważ nie niszczą one warstwy ozonowej atmosfery, często zastępuje się nimi substancje zubożające warstwę ozonową. Są to jednak gazy cieplarniane o silnym oddziaływaniu i nawet większym wpływie na globalne ocieplenie niż ma to miejsce w przypadku dwutlenku węgla (CO2). Dlatego w znacznym stopniu przyczyniają się do zmiany klimatu.

Prawidłowe postępowanie z fluorowanymi gazami cieplarnianymi i substancjami kontrolowanymi regulowane jest przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ze zm. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 2065).

Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi kontrole postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami, fluorowanymi gazami cieplarnianymi i pozostałymi fluorowanymi gazami cieplarnianymi oraz postępowanie z produktami i urządzeniami, zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje, fluorowane gazy cieplarniane lub pozostałe fluorowane gazy cieplarniane z wyłączeniem sektora ochrony przeciwpożarowej, co pozostaje w gestii Państwowej Straży Pożarnej.

Kontrolom w zakresie przestrzegania przepisów cytowanej ustawy przeprowadzanym przez Inspektorów Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podlegają głównie:

  • operatorzy urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane
  • podmioty wykonujące instalację, serwis, konserwację, naprawę, kontrolę, szczelności, likwidację stacjonarnych urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane
  • podmioty przywożące f-gazy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wywożące te gazy z terytorium RP
  • podmioty wprowadzające na terytorium RP produkty i urządzenia zawierające fluorowane gazy cieplarniane lub od nich zależne
  • podmioty wprowadzające na terytorium RP pojemniki zawierające fluorowane gazy cieplarniane
  • osoby fizyczne wykonujące czynności polegające na odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych.

Przeprowadzane kontrole wykazują, że głównymi powodami naruszeń przepisów prawa jest niesporządzenie lub sporządzenie po terminie Kart Urządzeń, niewykonanie w terminie wpisów o wykonanych czynnościach do Kart Urządzeń, nieterminowe wykonywanie kontroli szczelności urządzeń, nieterminowe przedkładanie sprawozdania o fluorowanych gazach cieplarnianych, brak zainstalowanego systemu wykrywania wycieków oraz niezastosowanie się do ograniczeń w sprawie kontyngentów na przywóz fluorowanych gazów cieplarnianych.

Nieprzestrzeganie wymagań i obowiązków określonych w cytowanej ustawie zagrożone jest administracyjną karą pieniężną w wysokości od 600 zł do 45000 zł, zależnie od rodzaju stwierdzonego naruszenia, wymierzaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

 

Scroll to Top