Osoba stojąca tyłem w żółtej kamizelce z napisem Inspekcja Ochrony Środowiska trzymająca w ręku miernik poziomu hałasu

HAŁAS – tym komponentem również zajmują się inspektorzy Wydziału Inspekcji WIOŚ we Wrocławiu

O tym, jak nadmierny hałas potrafi być uciążliwy i irytujący dla ludzi, inspektorzy ochrony środowiska zajmujący się tym komponentem przekonują się w swojej codziennej pracy. O skali problemu świadczy również ilość wniosków o interwencję wypływająca do WIOŚ we Wrocławiu w tym zakresie.

Inspektorzy WIOŚ w zakresie ochrony przed hałasem przeprowadzają kontrole planowe i pozaplanowe zakładów posiadających decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu lub pozwolenie zintegrowane wydane przez właściwy organ ochrony środowiska. W ramach kontroli wykonywane są pomiary emisji hałasu do środowiska sprawdzające przestrzeganie przez przedsiębiorców standardów akustycznych określonych w ww. decyzjach.

Z dniem  23.09.2021 r. uległ zmianie art. 115a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556), dalej jako POŚ.

Pomiary hałasu wykonywane dotychczas przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie mogą być podstawą do stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przez właściwy organ ochrony środowiska.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym organ ochrony środowiska wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu, w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, są przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu.

Często przedmiotem wniosków o interwencje wpływających do WIOŚ są skargi na uciążliwość akustyczną hałasu komunikacyjnego związanego z eksploatacją lotnisk, dróg czy linii kolejowych. Jeżeli hałas powstaje w związku z eksploatacją lotnisk, dróg lub linii kolejowych nie wydaje się decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu.

Pomiary hałasu emitowanego do środowiska zgodnie z zapisami POŚ wykonywane są przez zarządzającego drogą, linią kolejową lub lotniskiem oraz w ramach państwowego monitoringu środowiska przez Główny  Inspektorat Ochrony Środowiska.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl