Informacja o działaniach WIOŚ we Wrocławiu w sprawie śniętych ryb w Odrze

WIOŚ we Wrocławiu od początku zaobserwowania śniętych ryb w Odrze na terenie województwa dolnośląskiego, nieustannie wykonuje zadania związane m.in. z oceną jakości wody w Odrze. Prowadzone są systematycznie czynności w terenie, w tym oględziny i kontrole. W systemie ciągłym na zlecenie WIOŚ we Wrocławiu, pobierane są próbki wody z Odry w 7 punktach pomiarowych. Badania obejmują m.in. pomiary parametrów fizyko-chemicznych jak: pH, przewodność elektrolityczna, nasycenie tlenem. Pobrane próbki wody poddawane są analizom laboratoryjnym w CLB GIOŚ Oddział we Wrocławiu.

Dodatkowo wykonywane są pomiary za pomocą sond w wybranych miejscach Odry, mierzone wskaźniki to: pH, przewodność elektrolityczna oraz natlenienie wody. Pomiary prowadzone są w systemie ciągłym, by móc dokonać oceny dobowej zmienności parametrów wody w aspekcie zaistniałego zdarzenia.

Wykorzystujemy również inne posiadane urządzenia do monitorowania zdarzeń w Odrze, w tym: dokonujemy oblotów dronem aby szerzej i sprawniej uzyskać wiedzę o stanie rzeczy i podejmować działania.

Monitorujemy stan rzeki Odry. Każde otrzymane zgłoszenie od osób prywatnych, instytucji czy też dziennikarzy sprawdzamy i weryfikujemy w terenie.

Pozostajemy w stałym kontakcie z Wojewodą Dolnośląskim, Centrum Zarządzania Kryzysowego DUW oraz współdziałamy z innymi służbami, tj. Strażą Pożarną, Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu, Dolnośląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym we Wrocławiu, Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Policją i Wojskami Obrony Terytorialnej a także Wodami Polskimi.

Scroll to Top