Informacja o działaniach Wydziału Inspekcji WIOŚ we Wrocławiu po zgłoszeniach zaobserwowanych śniętych ryb w Odrze

AKTUALIZACJA

WIOŚ we Wrocławiu na bieżąco weryfikuje każde zgłoszenie, które mogłoby mieć związek ze stanem wód w Odrze.
W ramach czynności kontrolnych prowadzonych przez WIOŚ w przypadku rzek jak i innych elementów środowiska, analizy laboratoryjne wykonywane są przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Oddział we Wrocławiu. Wyniki przekazywane są przez Laboratorium w formie sprawozdań z wykonanych pomiarów terenowych i przeprowadzonych analiz laboratoryjnych. Sprawozdania te są nośnikiem informacji na temat stanu jakości wód w zakresie badanych wskaźników. W niektórych przypadkach otrzymane wyniki badań identyfikują substancje, związki znajdujące się w danej próbce wody lub wskazują na możliwość ich występowania. Określenie ilościowe danej substancji w próbce wody wymaga dalszych szczegółowych badań laboratoryjnych. Jednak otrzymanie wyników badań stanu jakości wód nie jest równoznaczne z ustaleniem przyczyny śnięcia ryb.
O podjętych działaniach, wynikach badań przeprowadzonych przez CLB GIOŚ oraz o wynikach kontroli WIOŚ we Wrocławiu – mając na uwadze duże zainteresowanie społeczeństwa sprawami ochrony środowiska – informuje na bieżąco na swojej stronie internetowej oraz portalach społecznościowych.

Dodatkowo zamieszczamy oświadczenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/905-oswiadczenie-ws-mezytylenu


Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu od chwili otrzymania pierwszego zgłoszenia o śniętych rybach w rzece Odra (tj od 28.07) sprawdzają i badają stan rzeczy, by ustalić przyczynę śnięcia ryb w Odrze.

Prowadzone są na bieżąco kontrole, działania, ustalenia, analizy sytuacji. Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ Oddział we Wrocławiu na zlecenie WIOŚ pobiera próbki wody a następnie prowadzi ich analizy laboratoryjne. Pobrano próbki wody oraz wykonano pomiary terenowe w następujących punktach:

  • Odra poniżej Jazu Lipki
  • Odra na wysokości ul. Na Grobli w Oławie
  • Odra na wysokości m. Łany.

Na podstawie pomiarów nie potwierdzono odtlenienia wody w rzece, czyli tzw. przyduchy.

Natomiast, wysoki poziom tlenu w wodzie odbiegający od typowych stężeń tlenu w okresie letnim, czyli w warunkach wysokich temperatur oraz niskich stanów wód, brak zakwitu w wodzie, wysoka temperatura wody, wskazywało na jego nienaturalne pochodzenie. Możliwe, że do wody przedostała się substancja o właściwościach silnie utleniających, z której w wyniku reakcji zachodzących w wodzie uwalnia się tlen.

W związku z tym, kolejne badania wykonano w dniu 01.08.2022 r. w punktach:

  1. Odra na wysokości ul. Na Grobli w m. Oława
  2. Odra na wysokości miejscowości Łany.

Po intensywnych opadach deszczu, nastąpił już spadek nasycenia tlenem.

Chromatograficzna analiza jakościowa prób pobranych 28.07.2022 r. wykazała z ponad 80 % prawdopodobieństwem występowanie we wszystkich trzech badanych próbkach wody obecność pochodnych węglowodorów cyklicznych oraz aromatycznych. W dwóch punktach: śluza Lipki oraz w Oławie, stwierdzono z ponad 80 % prawdopodobieństwem występowanie mezytylenu (1,3,5,- trimetylobenzen), substancji o działaniu toksycznym na organizmy wodne. Nie stwierdzono mezytylenu w punkcie w m. Łany (punkt najdalej położony na kierunku przepływu Odry).

Zanieczyszczenie wody jak i śnięte ryby w Odrze występowały od jazu Lipki, co wskazuje, że źródła zanieczyszczenia należy identyfikować na wcześniejszych odcinkach Odry (przed granicą województwa dolnośląskiego).

Zwiększona liczba śniętych ryb wystąpiła (zgodnie z informacjami) na kanale Odry w m. Oława. Przepływ wody w tym kanale jest w znacznym stopniu ograniczony (praktycznie woda stojąca) ze względu na funkcjonowanie śluzy, jest to kanał żeglugowy. W kanale tym mogły się zatrzymać zarówno śnięte ryby występujące w samej Odrze jak i mogło zachodzić lokalne ich śnięcie w wyniku ograniczonego przepływu wody i zatrzymania zanieczyszczeń napływających od strony śluzy Lipki. Śnięte ryby zgłaszano również na dalszych odcinkach Odry (np. Gajków, Kamieniec Wrocławski).

Prowadzone są dalsze analizy prób pobranych 1.08. i 2.08. Współpracujemy z innymi służbami zaangażowanymi w problem śnięcia ryb w Odrze. Pozostajemy w stałym kontakcie z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu oraz Wojewódzkimi Inspektorami Ochrony Środowiska w Opolu i w Katowicach.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl