Informacja o wydarzeniach, akcjach w zakresie pracy Inspekcji Ochrony Środowiska

Odpady zdeponowane w Wałbrzychu

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu po otrzymaniu wniosku o interwencję w sprawie zalegania odpadów w Wałbrzychu przeprowadzili oględziny terenu.

Przeprowadzone oględziny potwierdziły pozostawienie odpadów bezpośrednio na gruncie w formie nieregularnych pryzm na jednej z działek zlokalizowanych w Wałbrzychu. Były to głównie odpady biodegradowalne, w tym odpady trawy i innych odpadów zielonych.

Delegatura WIOŚ w Wałbrzychu, po rozpoznaniu w terenie sprawę przekazała do Prezydenta Miasta Wałbrzycha, w celu podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami.


Fot. odpady zielone w Wałbrzychu

Zanieczyszczenie rowu w Bielawie

Do Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu wpłynął wniosek dotyczący zanieczyszczenia rowu w Bielawie brunatną cieczą. Inspektorzy WIOŚ natychmiast udali się na wskazane miejsce i przy udziale zgłaszającego przeprowadzili oględziny rowu. W dniu prowadzonej wizji woda w rowie była czysta i bez zapachu, nie stwierdzono śladów zanieczyszczenia rowu. Niemniej jednak skarżący przedstawił nagranie wideo, na którym widoczna była woda o zabarwieniu brunatnym.


Fot. Rów w Bielawie

W ramach postępowania wyjaśniającego nie zidentyfikowano w pobliżu wskazanego miejsca zakładów produkcyjnych, jako potencjalnych źródeł zanieczyszczenia. Ustalono, że rów jest własnością Gminy Bielawa. W związku z powyższym przekazano wniosek interwencyjny do Urzędu Miejskiego w Bielawie, celem podjęcia działań zgodnie z posiadanymi kompetencjami

Scroll to Top