Inspektorzy potwierdzili nielegalny proceder demontażu pojazdów na terenie powiatu lubańskiego.

Na terenie jednej z posesji niedaleko Lubania prowadzono demontaż pojazdów w sposób nielegalny. Demontujący doprowadzili do zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi oraz metalami ciężkimi. Z uwagi na zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi inspektorzy WIOŚ złożyli zawiadomienie do organów ścigania.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili czynności w terenie, po tym jak otrzymali zgłoszenie o nielegalnym demontażu pojazdów. Przeprowadzone oględziny potwierdziły nielegalny proceder demontowania części z pojazdów. Inspektorzy zastali  teren  zanieczyszczony odpadami po demontażu samochodów. Stwierdzono, że demontaż pojazdów prowadzony był w sposób mogący zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku, co potwierdzone zostało badaniami próbek gleby pobranymi przez pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddziału we Wrocławiu.

Uzyskane wyniki badań próbek gleby wykazały przekroczenia parametrów większości pierwiastków z grupy metali ciężkich oraz substancji ropopochodnych, w tym znaczne przekroczenie zawartości oleju mineralnego.

Mając na uwadze niezgodne z prawem postępowanie z odpadami, w związku z demontażem pojazdów, w takich warunkach i w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym, w oparciu o art. 182 ustawy Kodeks karny, zostało skierowane zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu. Ponadto, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie prowadził postępowanie administracyjne w celu wymierzenia osobom odpowiedzialnym kary pieniężnej za nielegalny demontaż pojazdów.

Z uwagi na zagrożenie dla środowiska demontaż pojazdów winien być prowadzony w stacjach demontażu, obiektów specjalistycznie zorganizowanych.

Scroll to Top