Interwencja na zanieczyszczenie środowiska ściekami odprowadzanymi z terenu kopalni.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze, po otrzymanym zgłoszeniu i podjęciu interwencji w sprawie zanieczyszczenia środowiska ściekami odprowadzanymi z kopalni, stwierdzili zanieczyszczanie środowiska w związku z przekroczeniem parametrów odprowadzanych ścieków w odniesieniu do wartości granicznych określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.


Fot. ścieki odprowadzane z terenu kopalni
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Do Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze wpłynął wniosek dotyczący zanieczyszczenia środowiska ściekami odprowadzanymi z terenu kopani. Inspektorzy Delegatury w Jeleniej Górze niezwłocznie podjęli czynności kontrolne a w czasie oględzin stwierdzili, że woda w potoku, do którego odprowadzane były ścieki z kopani, była mętna o białym zabarwieniu. Ścieki odprowadzane z terenu kopani również były mętne o białym zabarwieniu, z widoczną zawiesiną. Na potrzeby kontroli pracownik Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska Centralnego Laboratorium Badawczego Oddziału we Wrocławiu do badań laboratoryjnych pobrał chwilowe próbki ścieków z wylotu oraz wody z potoku. Wyniki badań pobranych próbek wykazały przekroczenia w zakresie jakości odprowadzanych ścieków w odniesieniu do posiadanego przez zakład pozwolenia wodnoprawnego oraz potwierdziły zanieczyszczenie środowiska.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zobowiązano Prezesa Zarządu do podjęcia działań mających na celu usunięcie stwierdzonych naruszeń. Jednocześnie wobec osoby winnej naruszeń skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Następnie w ramach działań pokontrolnych skierowano wystąpienie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie celem podjęcia działań zgodnie z właściwością organu.

Scroll to Top