Komunikat

PO ZDARZENIU ZAKŁÓCENIA PRACY SYSTEMU OCZYSZCZANIA
ŚCIEKÓW WPROWADZANYCH DO RZEKI ODRY

W okresie od 17 do 24 października 2021 r. doszło do obniżenia sprawności technologicznej
podczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie zakładu w Brzegu Dolnym.

WIOŚ we Wrocławiu zlecił wykonanie badań: ścieków oczyszczonych na wylocie z oczyszczalni, do której dopływały ścieki z podczyszczalni oraz wody w Odrze – poniżej i powyżej wprowadzania wód z oczyszczalni do Odry. Dodatkowo dokonano poboru prób wody z Odry na wysokości m. Ścinawa i ujścia rzeki Barycz (występowanie uciążliwości zapachowych).

Próbki ścieków i wody zostały pobrane do badań chemicznych i fizycznych przez próbobiorców Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w dniu 20.10.2021 r. oraz w dniu 26.10.2021 r. Stwierdzono, że przyczyną występującej uciążliwości zapachowej są związki fenolu.

Zgodnie z wynikami badań dla próbek ścieków oczyszczonych pobranych

w dniu 20.10.2021 r. poziom indeksu fenolowego:
Chwilowa wartość zmierzona – 3,5 mg/l. Dobowa wartość dopuszczalna – 0,1 mg/l

w dniu 26.10.2021 r. poziom indeksu fenolowego:
Chwilowa wartość zmierzona – 0,02305 mg/l. Dobowa wartość dopuszczalna – 0,1 mg/l

Zgodnie z wynikami badań dla próbek wody pobranych w dniu 26.10.2021

na wysokości m. Wały i m. Lubiąż
Chwilowa wartość zmierzona <0,0010 mg/l

(stężenie poniżej granicy oznaczalności metody)

na wysokości m. Ścinawa:
Chwilowa wartość zmierzona – 0,0029 mg/l.

poniżej ujścia rz. Barycz:
Chwilowa wartość zmierzona – 0,0043 mg/l

Zmierzone wartości próbek wód pobranych w Odrze mieszczą się w przedziale wartości wskaźnika indeksu fenolowego jak dla I i II klasy jakości wód
powierzchniowych, a zatem dla wód bardzo dobrego i dobrego stanu ekologicznego w tym zakresie, dla których wartość graniczna wynosi ≤ 0,01 mg/l.

W chwili obecnej system oczyszczania ścieków działa właściwie, ścieki oczyszczane są do poziomu określonego
w pozwoleniu wodnoprawnym dla tej instalacji.

 

Scroll to Top