Kontrola interwencyjna WIOŚ u podmiotu z nieprawidłowościami w przestrzeganiu przepisów prawa ochrony środowiska

Inspektorzy WIOŚ z Wrocławia zakończyli interwencyjną kontrolę podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy Kostomłoty. Podczas kontroli stwierdzono szereg nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa ochrony środowiska.


Fot. Działalność w zakładzie niezgodna z przepisami prawa

Stwierdzone nieprawidłowości

Naruszenia jakie stwierdzono to między innymi: brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia potencjalnie znacząco oddziałującego na środowisko, brak zgłoszenia instalacji wprowadzającej do powietrza gazy i pyły, brak wymaganych zestawień i raportów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz wielkością emisji zakładu, brak wpisu w rejestrze BDO, gospodarowanie odpadami niezgodne z obowiązującymi przepisami w tym termiczne przekształcanie odpadów oraz brak pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do ziemi i wód opadowych i roztopowych do systemów kanalizacji deszczowej.


Fot. Wylot ścieków
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Działania kontrolne i pokontrolne

Inspektorzy WIOŚ w trakcie kontroli udzielili 6 pouczeń oraz wystawili mandat za termiczne przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami u przedsiębiorcy wydano zarządzenia pokontrolne, skierowano 5 wystąpień do odpowiedzialnych organów, odpowiednio do ich kompetencji, celem usunięcia nieprawidłowości.

Ponadto za prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami bez wymaganego wpisu do rejestru, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.

Przedstawiony powyżej przypadek niestety nie jest wyjątkiem, gdyż podmioty gospodarcze w szczególności jednoosobowe firmy mają bardzo małą świadomość o obowiązkach formalno-prawnych związanych z przepisami ochrony środowiska jakie na nich spoczywają.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl