Kontrola interwencyjna wyrobiska na terenie gminy Malczyce

W wyniku przeprowadzonej kontroli wyrobiska górniczego stwierdzono nieprawidłowości polegające na wykorzystaniu w procesie rekultywacji zabronionego materiału odpadowego.


Fot. Wyrobisko – teren niekorzystnie przekształcony działalnością górniczą
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

 

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę interwencyjną wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego, zlokalizowanego na terenie gminy Malczyce. W wyniku kontroli stwierdzono wykorzystanie ponad 800 Mg środka poprawiającego właściwości gleby. Materiał ten wykorzystywany był do wypełnienia wyrobiska niezgodnie z posiadaną decyzją na przetwarzanie odpadów, dodatkowo odpad taki nie jest ustawowo dopuszczany do rekultywacji gruntów.

Wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów określonych w przepisach ochrony środowiska dla takich parametrów jak: stałe związki rozpuszczone, arsen oraz rozpuszczony węgiel organiczny.

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął działania pokontrolne. Informację o ustaleniach kontroli przekazano do właściwych organów celem wykorzystania w zakresie posiadanych kompetencji.

Scroll to Top