Kontrola w zakładzie garbarskim, powodującym nieprzyjemny i uciążliwy dla okolicznych mieszkańców zapach.

Zakład emitował zanieczyszczenia, w tym gazy odortwórcze, powodujące uciążliwości zapachowe bez wymaganego prawem pozwolenia. W naszym porządku prawnym nie mamy specjalnej ustawy regulującej problem uciążliwości zapachowych. Zagadnienia związane z emisją nieprzyjemnych zapachów rozpatrywane są w oparciu o inne właściwe akty prawne określające wymagania dotyczące emisji gazów i pyłów do środowiska, ale również gospodarowania odpadami czy też  gospodarki wodnościekowej.

Inspektorzy Wydziału Inspekcji WIOŚ we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę w zakładzie garbarskim, w trakcie której Inspektorzy stwierdzili, że zakład nie posiada wymaganego prawem pozwolenia na emisję substancji do powietrza ze źródeł technologicznych, związanych z procesem garbowania skór.

Ponadto, w kotłach grzewczych miało miejsce spalanie trocin poprodukcyjnych. W związku z czym kontrolowany został natychmiast pouczony, iż zgodnie z ustawą o odpadach „termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów (…)”, natomiast urządzenia grzewcze nie spełniają wymagań przewidzianych dla spalarni lub współspalarni odpadów, zatem nie wolno w nich spalać odpadów.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał zarządzenie pokontrolne, którym zobowiązał zakład do usunięcia nieprawidłowości oraz nakazał podjęcie niezbędnych działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia emisji do powietrza substancji uciążliwych zapachowo w prowadzonym procesie produkcyjnym.

Informację o ustaleniach kontroli przekazano Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego, jak również  Staroście, który w tym przypadku jest organem ochrony środowiska, właściwym do wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Ponadto, Starosta w drodze decyzji może również nałożyć obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, jeżeli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko. Natomiast Marszałek Województwa jest organem właściwym do naliczenia opłat podwyższonych za wprowadzenie do powietrza gazów i pyłów bez wymaganego pozwolenia.

WIOŚ we Wrocławiu będzie sprawował nadzór nad realizacją zarządzeń pokontrolnych. W przypadku, gdy podmiot nie dostosuje się do wymagań przepisów prawa i nie uzyska wymaganego pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów będą podejmowane dalsze kroki określone prawem .

Galeria zdjęć
Scroll to Top