Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – zmiany dotyczące sprawozdawczości

Informacja

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – zmiany dotyczące sprawozdawczości

Z dniem 25 lutego 2022 r. weszły w życie akty prawne, zmieniające przepisy w sprawozdawczości dotyczącej Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, tj.:

  • ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2021 r. poz. 2127),
  • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i transferu Zanieczyszczeń.

Przepisy powyższe weszły w życie z pewnym opóźnieniem, w związku z czym o powinnościach wynikających z przepisów informujemy.

Do 31 marca rejestracja PRTR do KRUiTZ, formularz do WIOŚ.

Prowadzący instalacje, którzy prowadzą co najmniej jeden z rodzajów działalności określonych w załączniku I do rozporządzenia 166/2006, zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji – zobowiązani są do przekazania w terminie do dnia 31 marca następującego po roku, w którym rozpoczęli eksploatację instalacji, danych niezbędnych do identyfikacji zakładu, na terenie którego jest prowadzona instalacja (obowiązuje, jeśli dane takie nie zostały jeszcze przekazane wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska). Przekazanie danych następuje poprzez dokonanie rejestracji zakładu w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz przesłanie podpisanego formularza rejestracyjnego do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Dla prowadzących instalacje, którzy przedłożyli już sprawozdania za rok 2021, nie uwzględniając w nich obowiązkowej informacji dotyczącej wielkości produkcji – winni złożyć korekty sprawozdania za 2021 r., która uwzględni brakujące dane.

Błędnie oznaczone pole: liczba godzin pracy

W wyniku zaistniałej pomyłki na etapie tworzenia przepisów, w załączniku 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, informację dotyczącą liczby godzin pracy w roku błędnie oznaczono jako pole obowiązkowe.
Obecnie procedowany jest w trybie uproszczonym projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (https://legislacja.gov.pl/projekt/12357105), eliminujący ww. błąd.

Uwaga:

Nie podanie w sprawozdaniu w zakresie Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń za rok 2021 informacji o liczbie godzin pracy w roku, nie stanowi przesłanki do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za niezapewnienie przez prowadzącego instalację, wbrew art. 9 ust. 1 rozporządzenia 166/2006, jakości przekazywanych danych, o których mowa w art. 236b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl