osoba stojąca tyłem z żółtej kamizelce z napisem Wojewódzki inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, osoba idzie mostkiem, wokół mostku widoczna jest woda

Na czym polega codzienna i jak ważna praca Inspektorów Ochrony Środowiska związana z gospodarką wodno-ściekową

Praca Inspektorów Ochrony Środowiska związana z gospodarką wodno-ściekową ma szczególne znaczenie dla ochrony dostępnych zasobów wodnych.

To dzięki codziennej pracy Inspektorów kontrolujących pozwolenia wodnoprawne określające dopuszczalne ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków, eliminowane są zanieczyszczenia odprowadzane do wód i do ziemi.

W ramach gospodarki wodno-ściekowej Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska kontrolują przestrzeganie:

  • przepisów i decyzji ustalających warunki pobierania wód powierzchniowych lub podziemnych oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określone w pozwoleniach wodnoprawnych albo pozwoleniach zintegrowanych;
  • zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i wpływu wyników pomiarów na stan środowiska;
  • warunków eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem;

w tym celu Inspektorzy przeprowadzają:

  • kontrole planowe i pozaplanowe (interwencyjne) zakładów w terenie,
  • kontrole dokumentacyjne, polegające na analizie sprawozdań z pomiarów ilości pobieranej wody oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, wykonanych przez podmioty, które są obowiązane do ich wykonywania i przekazywania Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Środowiska na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne.

Należy podkreślić, że zanieczyszczenia wód mogą mieć charakter naturalny np. w wyniku zakwitów, oraz sztuczny w wyniku np. zanieczyszczenia wody ściekami komunalnymi lub przemysłowymi.

Inspekcja Ochrony Środowiska w ramach swoich zadań kontroluje podmioty korzystające ze środowiska, których działalność wymaga pozwolenia m.in. na :

– usługi wodne i na szczególne korzystanie z wód.

Ponadto podczas kontroli w terenie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej bardzo często pobierane są próbki ścieków lub wody powierzchniowej poniżej lub powyżej zrzutu ścieków do badań laboratoryjnych. Badania pobranych prób przeprowadzane są przez pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Praca Inspektorów Ochrony Środowiska bardzo często wykonywana jest w trudnych warunkach bez względu na panujące warunki atmosferyczne czy zagrożenia wynikające z usytuowania kontrolowanego miejsca i terenu.

Bardzo dziękujemy za Waszą pracę, dzięki której mamy poczucie, że Nasze Środowisko jest należycie chronione!

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl