na pierwszym planie stojące tyłem dwie osoby w żółtych kamizelkach z napisem "Inspekcja Ochrony Środowiska". Widoczna sterta odpadów w postaci desek, piasku, gruzu i folii.

Nielegalne odpady we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej

W dniu 5 marca 2024 r. inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadzili działania kontrolne na terenie nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej. Czynności przeprowadzono we współdziałaniu z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

W trakcie realizacji czynności ujawniono, że na kontrolowanym terenie, który nie jest objęty pozwoleniami na gospodarowanie odpadami, zbierane są i przetwarzane odpady wielkogabarytowe pochodzące z remontów i rozbiórek oraz odpady pochodzenia komunalnego, tworzywa sztuczne, odpady drewniane i gruz budowlany. Odpady magazynowane były w kontenerach, bezpośrednio na gruncie, a także na ścianie wału przeciwpowodziowego rzeki Ślęza.

W kontekście wału stwierdzono ingerencję od strony kontrolowanego zakładu, polegającą na podbieraniu przez ładowarkę odpadów przylegających do ściany wału, co spowodowało ubytek w ścianie. Na koronie i ścianach wału zaobserwowano usypywanie piasku pochodzącego prawdopodobnie z hałdy znajdującej się na ww. terenie.

W związku z powyższym w dniu 6 marca 2024 r. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wystąpił do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o podjęcie działań będących w kompetencji organu, w tym rozważenia czy istnieją przesłanki do stwierdzenia popełnienia wykroczenia z art. 80 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023 r. poz. 2119 z późn. zm.) lub popełnienia przestępstwa z art. 164 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17).

W toku wykonywanych czynności na kontrolowanym terenie pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Oddział we Wrocławiu  pobrali próby do dalszych analiz.

W wyniku podjętych działań inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ we Wrocławiu złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nieodpowiednim postępowaniu z odpadami, tj. o czyn określony w art. 183 Kodeksu Karnego.  Za zarzucane czyny grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl