Nielegalne TPO. Zatrzymano odpady przewożone z Niemiec do Polski w sposób nielegalny.

Dziś próbowano przetransportować ponad 25 ton nielegalnych odpadów na terytorium Polski. Odpady miały trafić do zakładu w miejscowości Oława, który nie miał pozwolenia na ich odzysk. Taki transport odpadów jest niezgodny z prawem czyli nielegalny.

Na wniosek Dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej, Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu  przeprowadzili ocenę transportu odpadów. W wyniku przeprowadzonych czynności, stwierdzono nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów z terytorium Niemiec do Polski. Transportowane odpady w postaci cząstek oraz pyłu żelaza, sklasyfikowane pod europejskim kodem odpadów 12 01 02 przewożone były na podstawie dokumentu Załącznik VII do Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

Podmiot, do którego przewożone były odpady nie posiadał zezwolenia/pozwolenia na przetwarzanie odpadów ani instalacji, w której przeprowadzony mógłby zostać ich odzysk na terytorium naszego kraju. W toku prowadzonych wyjaśnień ujawniono także, że przewożący odpady nie posiadał wymaganego prawem wpisu do bazy danych o odpadach – rejestru BDO na transport odpadów o tym  kodzie. Współpraca właściwych służb, dała rezultat i nielegalny transport z odpadami został zatrzymany. W toku dalszego postępowania transportowane odpady zostaną zwrócone do miejsca ich wytworzenia.

Scroll to Top