Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski – transgraniczne przemieszczanie odpadów

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze uznała, że odpady, w sprawie których zwrócili się funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, przewożone są na teren Polski nielegalnie. Transportowane odpady to mieszanina tworzyw sztucznych, gruzu oraz złomu żelaznego, zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym ich odzysk.


Fot. Nielegalny transport odpadów
Źródło: DUCS we Wrocławiu

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze w dniu 28.05.2021 r. otrzymała wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu o wyrażenie opinii, czy przewożone z Niemiec do Polski odpady o kodzie 19 12 02 – metale żelazne, spełniają wymagania określone w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Analiza dokumentów wykazała, że na naczepie samochodu znajdują się pozostałości po przetwarzaniu odpadów, będących mieszaniną tworzyw sztucznych, gruzu oraz złomu żelaznego.

Uznano, że przewożone odpady powinny być zakwalifikowane, zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, do innego rodzaju odpadów, tj. 19 12 12 – pozostałe odpady, w tym również mieszaniny materiałów z mechanicznej obróbki odpadów.

Ponadto, dołączona do wniosku dokumentacja fotograficzna wskazywała, że przewożone odpady pochodzące z przetwarzania odpadów były zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym odzysk odpadów w sposób racjonalnie ekologicznie.

Odpady o kodzie 19 12 12 nie znajdują się na liście zielonej i ich transport nie może odbywać się na podstawie załącznika nr VII, zatem ich transgraniczne przemieszczanie wymaga pisemnego zgłoszenia i zgody.

Z uwagi na fakt, iż powyższy transport był realizowany bez uprzedniego zgłoszenia i zgody, uznano przedmiotowy transport za nielegalne przemieszczanie. Negatywna opinia została przekazana do organu zatrzymującego transport czyli KAS.

Scroll to Top