Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski.

Po raz kolejny udaremniona została próba wwiezienia odpadów z terenu Niemiec na terytorium Polski.
Niezgodnie z przepisami prawa transportowane były odpady tworzyw sztucznych.


Fot. Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski
Źródło: Dolnośląska Izba Celno-Skarbowa we Wrocławiu

W dniu 23.09.2021 r. do Delegatury w Jeleniej Górze wpłynął wniosek Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie zatrzymanego transportu odpadów w m. Jędrzychowice. Odpady były przewożone z Niemiec do Polski.

Na naczepie zatrzymanego pojazdu znajdowały się odpadu tworzyw sztucznych, o kodzie 07 02 13. Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze przeprowadzili analizę, która wykazała, że firma wskazana w dokumentacji, do której były przewożone odpady, nie posiada zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Co oznaczało, iż nie spełnia definicji odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów, a podmiot do którego transportowane były odpady nie jest w stanie przeprowadzić odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi. Transport został uznany za nielegalny.

Opinia w sprawie oceny transportu została przekazana do organu zatrzymującego transport, tj. Dolnośląskiego Celno-Skarbowego.

Scroll to Top