Nielegalny transport odpadów z zużytej odzieży z Niemiec do Polski zatrzymany na granicy w Jędrzychowicach

Inspektorzy Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze po przeprowadzonych czynnościach sprawdzających, uznali iż transport odpadowej odzieży i tekstyliów przewożonych z terenu Niemiec do Polski jest nielegalny.


Fot. Nielegalny transport odpadów z Niemiec do Polski
Źródło: Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu

W dniu 13.08.2021 r. Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze otrzymała od Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu wniosek o wyrażenie opinii czy przewożone z Niemiec do Polski odpady odzieży i tekstyliów spełniają wymogi międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że firma, do której były transportowane odpady nie posiada wpisu do rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) ani pozwolenia/zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Tym samym, firma nie spełnia warunków odbiorcy w transgranicznym przemieszczaniu odpadów i nie jest w stanie zapewnić procesów odzysku, zadeklarowanych odpadów w załączniku nr VII.

Zakład, do którego miały trafić odpady nie jest w stanie przeprowadzić odzysku lub unieszkodliwiania w sposób zgodny z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi. Zatem transport odpadów zużytej odzieży z Niemiec do Polski należało uznać za nielegalne przemieszczanie odpadów.

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze niezwłocznie przekazali negatywną opinię do organu zatrzymującego transport, celem podjęcia dalszych działań w stosunku do transportowanych nielegalnie odpadów.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl