Odpady na składowisku bez weryfikacji ich zgodności z danymi w KPO.

Kontrola planowa składowiska odpadów przeprowadzona przez inspektorów Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu, wykazała nieprawidłowości dokumentacyjne w zakresie przyjmowanych odpadów.

Nieprawidłowości polegały na:

  • przyjmowaniu odpadów do składowania bez dokonania weryfikacji zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadów
  • nie wykonywaniu badań monitoringowych z wymaganą przepisami częstotliwością.

Te naruszenia skutkowały nałożeniem dwóch mandatów karnych.

Zastosowano również pouczenie za eksploatację instalacji z naruszeniem  warunków posiadanego pozwolenia zintegrowanego.

W ramach działań pokontrolnych zostanie skierowane do podmiotu zarządzenie pokontrolne oraz wystąpienie do Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Scroll to Top