Odpady niebezpieczne w wyrobisku górniczym w okolicy Lubina

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Legnicy po otrzymanym drogą e-mail zgłoszeniu, dotyczącym nielegalnego magazynowania odpadów, podjęli czynności w terenie. Przeprowadzili oględziny obszaru eksploatacji górniczej, który zgłaszający wskazał w przesłanym materiale. W tym wyrobisku nie stwierdzili nielegalnego gospodarowania odpadami. Niemniej jednak inspektorzy obserwacją objęli większy teren gdzie występują złoża piasku i jednocześnie należący do tego samego przedsiębiorcy górniczego.

W wyniku takiej wizji terenu rozpoznali hałdę ziemi pomieszaną z różnego rodzaju odpadami, w tym prawdopodobnie niebezpiecznymi, jak: asfalt, papa bitumiczna, rękawiczki lateksowe, puste beczki po substancjach niebezpiecznych. W związku z podejrzeniem gospodarowania odpadami popiołów oraz w związku z powyższym Inspektorzy podjęli czynności określone przepisami prawa. Następnie potwierdzili nielegalne gospodarowanie odpadami oraz zgłosili do organów ścigania podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 183 ust. 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Na terenie, gdzie stwierdzono nielegalne odpady i wobec osób winnych zaistniałej sytuacji podejmowane będą dalsze czynności w ramach posiadanych kompetencji.

Wyrobiska górnicze, z uwagi na specyfikę terenową i geomorfologię stanowią swego rodzaju miejsca, sprzyjające nielegalnemu procederowi postępowania z odpadami.  WIOŚ we Wrocławiu podejmuje szereg czynności aby taki sytuacjom zapobiec i wyeliminować działania niezgodne z przepisami. Celem takich działań jest ochrona środowiska przed  zanieczyszczeniem.

Galeria zdjęć
Scroll to Top