Odpady przewożone z zagranicy w systemie SENT !

Od 22 lutego 2022 r. system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi tzw. System SENT będzie obejmował także odpady.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi będącym nowelizacją przepisów wykonawczych do ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów 22 lutego przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów podlega rejestracji w systemie SENT.
System SENT dotyczy odpadów będących w tzw. transporcie międzynarodowym (TPO), tj.:
• Odpady przywożone do Polski lub przewożone „w tranzycie” z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, przez Polskę, oraz
• Odpady przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.
Wyłączenie: Z obowiązku zgłaszania do systemu SENT zwolnione są przewozy odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.
Oznacza to, że przywóz odpadów do Polski, oraz przewóz odpadów przez terytorium Polski transportem drogowym oraz kolejowym musi zostać zarejestrowany w Systemie Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT) prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową. Obowiązek dotyczy wszystkich rodzajów odpadów, w tym także odpadów z tzw. zielonej listy, których przywóz nie wymaga uzyskania zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z wyjątkiem jak wyżej – wyłączenie.
Obowiązkiem podmiotu odbierającego oraz przewoźnika w obrocie odpadami w momencie rozpoczęcia przewozu odpadów będzie dokonanie zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienie i aktualizacja. Dodatkowo przewoźnik zostanie zobowiązany do zapewnienia przekazywania danych geolokalizacyjnych, a kierujący do posiadania numeru referencyjnego oraz uruchomienia lokalizatora.
Informacje dotyczące zgłaszania przewozu towaru można znaleźć na stronie
https://www-2.puesc.gov.pl w zakładce ”SENT – przewozy krajowe”.

Galeria zdjęć
Scroll to Top