Odpady w Żarowie pod nadzorem i kontrolą

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu zakończyli kontrolę przeprowadzoną w związku z wnioskiem interwencyjnym mieszkańców, przekazanym przez Burmistrza Żarowa.W zgłoszeniu wskazano na nieprawidłowości w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej przez jeden z zakładów Żarowskiej Podstrefy Ekonomicznej.

  
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Przeprowadzono wizję terenową zakładu, podczas której wykryto szereg nieprawidłowości. Na podstawie ustaleń z oględzin, podjęto decyzję o rozpoczęciu kontroli.

Następnie kontrola wykazała, że:

– odpady (w tym odpady niebezpieczne) były magazynowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; magazynowanie odbywa się w sposób nieselektywny, brak oznakowania miejsc magazynowania odpadów, brak wydzielonej i oznakowanej strefy magazynowania odpadów niebezpiecznych, brak zabezpieczenie przed wyciekiem substancji szkodliwych do środowiska
– zakład nie posiada pozwolenia na wytwarzanie odpadów
– ilość nagromadzonych odpadów komunalnych jest znaczna, a zakład nie posiada podpisanej umowy na ich odbiór
– przekroczono terminy magazynowania odpadów
– ewidencja BDO prowadzona jest w sposób nierzetelny
– zakładowa oczyszczalnia ścieków przemysłowych nie jest eksploatowana – ścieki wprowadzane są do kanalizacji innego podmiotu
– do kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej wprowadzane są emulsje olejowe
– zakład nie posada pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych mogących zawierać substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone na podstawie Prawa Wodnego.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, informacje o ustaleniach kontroli zostały przekazane do Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, ZWiK w Żarowie oraz Urzędu Gminy w Żarowie. Wydanie zostanie zarządzenie pokontrolne a także wystąpienie do PGW Wody Polskie w Legnicy.

Należy podkreślić, że kontrolowany zakład w trakcie kontroli rozpoczął działania naprawcze – część odpadów została przekazana upoważnionym firmom. Planuje również doprowadzenie oczyszczalni ścieków do właściwego stanu techniczno-eksploatacyjnego.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl