Po kontroli w oczyszczalni ścieków w powiecie kłodzkim

Kontrola prowadzona przez inspektorów Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu w oczyszczalni ścieków, która obsługuje część mieszkańców powiatu kłodzkiego, wykazała nieprawidłowości.


Fot. oczyszczalnie ścieków

W trakcie kontroli stwierdzono szereg uchybień dotyczących m.in.

  • zbierania i przetwarzania odpadów w postaci skratek oraz komunalnych osadów ściekowych pochodzących z innych oczyszczalni w instalacji do oczyszczania ścieków oraz nowo wybudowanej instalacji do kompostowania komunalnych osadów ściekowych bez wymaganego zezwolenia;
  • prowadzenia ewidencji odpadów – przekazywanie osadów na grunty, które nie spełniają norm określonych w przepisach prawa;
  • obliczania dawek komunalnych osadów ściekowych przeznaczonych do stosowania w rolnictwie bez uwzględnienia wszystkich wykonanych badań kolejnych partii osadów.

W ramach działań pokontrolnych, wydano zarządzenie pokontrolne.

Informacje o kontroli przekazano również do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w celu ustalenia opłaty podwyższonej.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl