Porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska we Wrocławiu a Politechniką Wrocławską

W dniu 29 czerwca 2021 roku podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Politechniki Wrocławskiej. Płaszczyzną wspólnych działań będą uciążliwości zapachowe czyli tzw. „odory”.


Fot. Podpisanie porozumienia o współpracy.
Na zdjęciu od prawej:
Prof. M. Kabsch – Korbutowicz, Politechnika Wrocławska, M. Wojewódka WIOŚ we Wrocławiu.

Od wielu lat zmagamy się z problemem emisji substancji odoroczynnych do środowiska z różnych działalności gospodarczych i procesów. Te z kolei powodują nieprzyjemne odczucia węchowe a w konsekwencji są przedmiotem licznych zgłoszeń do tut. Inspektoratu. W obowiązujących nas przepisach prawa brak jest regulacji dotyczących norm dla jakości zapachowej powietrza, tj.: nie została przyjęta i nie obowiązuje tzw. „ustawa odorowa”.

Intencją zawartego porozumienia jest zapewnienie, poprzez współdziałanie instytucji jak najlepszej wiedzy o uciążliwościach powodowanych emisją gazów złowonnych, w tym informacji o przyczynach i źródłach uciążliwości zapachowych, występujących na terenie działania WIOŚ we Wrocławiu, czyli w obrębie województwa dolnośląskiego.

Ze strony Politechniki Wrocławskiej porozumienie podpisała pani prof. dr hab. inż. Małgorzata Kabsch – Korbutowicz – Kierownik Katedry Inżynierii Ochrony Środowiska, natomiast ze strony Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – pan Mariusz Wojewódka – Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Działania w zakresie merytorycznym i badawczym koordynować będzie dr hab. inż. Izabela Sówka, prof. uczelni, która od wielu lat zajmuje się problematyką odorów w środowisku, posiadając jednocześnie bogate doświadczenie naukowe w tym obszarze.Źródło: WIOŚ we Wrocławiu
Scroll to Top