stalowa konstrukcja z wieżą i drabinkami na tle niebieskiego nieba - instalacja do pomiaru powietrza

POWIETRZE – komponent którym zajmują się inspektorzy Wydziału Inspekcji WIOŚ we Wrocławiu

Zanieczyszczenie powietrza to kolejne z wielu zagadnień, którym zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.

Inspektorzy WIOŚ w zakresie emisji do powietrza przeprowadzają kontrole planowe i pozaplanowe zakładów w terenie oraz kontrole dokumentacyjne.

Kontrole przeprowadzane w terenie dotyczą:

 • przestrzegania przepisów i decyzji ustalających warunki emisji do powietrza,
 • zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska,
 • warunków eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem powietrza,
 • sprawozdawczości i wnoszonych opłat związanych z emitowanymi do atmosfery zanieczyszczeniami,
 • realizacji przez gminy i starostwa Programów Ochrony Powietrza,
 • zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej,
 • postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz z produktami, urządzeniami
  i instalacjami zawierającymi te substancje,
 • spełniania wymagań przez użytkowników produktów zawierających lotne związki organiczne,
 • przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej.

Kontrole dokumentacyjne prowadzone przez WIOŚ obejmują analizę sprawozdań z pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, zrealizowanych przez podmioty, które są obowiązane do ich wykonywania i przekazywania Wojewódzkim Inspektorom Ochrony Środowiska.

Do WIOŚ we Wrocławiu wpływają wnioski o interwencje, które oprócz zanieczyszczenia powietrza takiego jak zadymienie, czy zapylenie, często również dotyczą problemu uciążliwości zapachowej.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że na chwilę obecną nie ma aktów prawnych regulujących aspekt emisji substancji zapachowych do powietrza. W przepisach prawa polskiego zawarte są jedynie dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, brak jest natomiast określonych tzw. „zapachowych” standardów jakości środowiska tj. wartości określających poziom uciążliwości niepożądanych zapachów w powietrzu atmosferycznym, który nie powinien być przekraczany w danym miejscu.

W związku z brakiem określenia standardów zapachowej jakości powietrza WIOŚ nie ma możliwości egzekwowania przestrzegania przepisów ochrony środowiska w ww. zakresie.

Do kompetencji WIOŚ nie należy również ocena czy emisja gazów lub pyłów, które wprowadzane są do powietrza z wszystkich instalacji położonych na terenie jednego zakładu wymagających pozwolenia powoduje przekroczenie 10% dopuszczalnych poziomów substancji. Taka ocena leży wyłącznie po stronie organów ochrony środowiska wydających pozwolenia tj. starosta, marszałek, RDOŚ.

Należy dodać, że z dniem 1 stycznia 2019r. pomiary powietrza wykonuje Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ.

WAŻNE – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi kontrole osób fizycznych jedynie w przypadku, gdy eksploatowana przez nie instalacja wymaga uzyskania pozwolenia. Systemy grzewcze zainstalowane w budynkach mieszkalnych nie są objęte obowiązkiem posiadania pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów.

Zatem zgłoszenia dotyczące zanieczyszczenia powietrza powodowane przez osoby fizyczne np. poprzez zadymienie należy kierować do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, którzy mogą, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

Od dnia 23.12.2017r. obowiązuje uchwała nr XLI/1405/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Wrocław ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Podmiotem sprawującym kontrolę przestrzegania przepisów ww. uchwały antysmogowej w stosunku do osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w praktyce funkcje kontrolne, wykonują upoważnione przez niego podmioty w postaci funkcjonariuszy straży gminnej lub miejskiej oraz podlegli im pracownicy urzędu gminy lub miasta.

Galeria zdjęć
Scroll to Top