Protokół Nagoi. Kontrole użytkowników zasobów genetycznych.

WIOŚ we Wrocławiu przeprowadził w 2021 r. kontrole użytkowników zasobów genetycznych. Kontrolami o charakterze problemowym objęte zostały instytucje naukowe, podmioty prowadzące działalność farmaceutyczną i kosmetyczną. Wyniki kontroli stanowią podstawę do sporządzania raportów przekazywanych do Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w zakresie wdrażania przepisów w Polsce.

W ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska zapisano obowiązek kontroli użytkowników zasobów genetycznych. W celu realizacji tego zadania Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze zaplanowała na rok 2021 kontrole użytkowników zasobów genetycznych. Do kontroli wytypowane zostały instytucje naukowe, podmioty prowadzące działalność farmaceutyczna i kosmetyczną.

Sprawdzenia działalności podmiotów posiadających i wykorzystujących zasoby genetyczne inspektorzy dokonywali na podstawie ustawy o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści z ich wykorzystania.

Zagadnienia kontrolne związane były z wykorzystaniem zasobów genetycznych oraz podziałem korzyści wynikających z ich wykorzystania w świetle międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych, wdrażających Protokół z Nagoi.

Kontrole miały charakter problemowy i nie wykazały nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą. Wyniki kontroli stanowią podstawę do sporządzania raportów przekazywanych do Komisji Europejskiej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w zakresie wdrażania przepisów w Polsce.

Kontrole REACH.

Inspekcja Ochrony Środowiska posiada uprawnienia do kontroli podmiotów stosujących niebezpieczne substancje chemiczne oraz ich mieszaniny.

Kontrole REACH z mocy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska należą do zadań inspekcyjnych WIOŚ.

Kontrole te dotyczą przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich oraz przepisów rozporządzeń w zakresie zagrożeń dla środowiska.

Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze w 2021 r. przeprowadziła 2 kontrole podmiotów pod kątem sprawdzenia wypełniania wymogów w zakresie stosowania chemikaliów w prowadzonej działalności gospodarczej, w zależności od statusu uczestnictwa w systemie REACH. Kontrole miały charakter problemowy i instruktażowy. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Wyniki kontroli stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania przedkładanego co 5 lat  Komisji Europejskiej w zakresie działań podjętych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w obszarze nadzoru nad przestrzeganiem przepisów REACH.

 

Galeria zdjęć
Scroll to Top