PRTR – Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, jest elementem Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, na mocy art. 236a ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. Prawo ochrony środowiska i o którym mowa w rozporządzeniu (WE) Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.Urz. UE L 33 z 04.02.2006, str. 1).

Publicznie dostępna elektroniczna baza danych

Powyższe rozporządzenie wprowadziło zintegrowany rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń na poziomie europejskim w postaci publicznie dostępnej elektronicznej bazy danych.

Sprawozdawczość

Prowadzący instalacje obowiązani są w terminie do dnia 31 marca roku następującego po danym roku sprawozdawczym do przekazywania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska informacji niezbędnych do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń – zgodnie z ww. rozporządzeniem oraz przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska/

Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który corocznie przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie zawierające informacje o uwolnieniach i transferach.

Więcej informacji na temat Krajowego Rejestru uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń można znaleźć na stronie internetowej GIOŚ:

https://www.gios.gov.pl/prtr

Aplikacja POL_PRT

Pod adresem: http://www.prtr.gios.gov.pl 

została udostępniona aplikacja internetowa POL_PRTR 

służąca do wypełniania i przesyłania sprawozdań zawierających informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu.

Poradniki i wytyczne w zakresie PRTR można znaleźć na stronie internetowej GIOŚ:

http://www.gios.gov.pl/pl/poradniki-i-wytyczne-prtr

 

 

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl