Przeciążenie oczyszczalni przyczyną zanieczyszczenia rzeki Dobra

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wpłynęły wnioski o interwencję w sprawie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków do rzeki Dobra. Inspektorzy WIOŚ przeprowadzili dwukrotnie oględziny okolic wylotu z oczyszczalni ścieków do odbiornika. Z wylotu ścieków oczyszczonych wypływały ścieki o popielatym zabarwieniu, znacznej mętności, z dużą ilością piany. Inspektorzy w trakcie czynności kontrolnych stwierdzili, że odprowadzane ścieki mają wpływ na jakość wody w rzece. Przeprowadzili także oględziny terenu oczyszczalni, gdzie ustalili, że ścieki odprowadzane z instalacji mają barwę popielatą, na powierzchni występuje piana. Natomiast wygląd i zapach ścieków w korycie odpływowym i osadnikach wtórnych wskazywał na nieprawidłową pracę oczyszczalni ścieków.

Próbobiorcy z Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, Oddział we Wrocławiu dokonali poboru próbek wody z rzeki Dobra powyżej i poniżej wylotu oraz pobrali próbki ścieków odprowadzanych wylotem do rzeki.

Z analiz laboratoryjnych wynikało, że w próbkach ścieków pobranych dwukrotnie wystąpiły przekroczenia wartości wszystkich wskaźników jakości ścieków określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym. Wyniki badań wody wskazują na znaczny wzrost wskaźników charakteryzujących zanieczyszczenia organiczne (ChZT, BZT5), stężenia zawiesin ogólnych oraz związków azotu i fosforu przy jednoczesnym obniżeniu stężenia tlenu rozpuszczonego.

Oględziny przeprowadzone na terenie zakładu wykazały, że oczyszczalnia ścieków jest znacznie przeciążona. Obecnie trwają prace związane z modernizacją obiektu.

WIOŚ we Wrocławiu prowadzi dalsze czynności w sprawie.

Galeria zdjęć
Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl