Przeciwdziałanie Przestępczości Środowiskowej i walka z szarą strefą to wyzwanie jakie dziś podejmujemy na terenie województwa dolnośląskiego.

Powołanie nowego Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest odpowiedzią na konieczność wykrywania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku, polegającej głównie na nielegalnym postępowaniu z odpadami czy ściekami. Wyeliminowanie szarej strefy, istniejącej dziś – w szczególności na rynku gospodarowania odpadami – to jeden z ważniejszych zadań tego Wydziału. Obecnie jesteśmy świadkami walki z tymi, którzy organizują: nielegalne transporty, porzucanie odpadów czy gospodarują nimi niezgodnie z przepisami – to narastający proceder, który wymaga sił i środków aby go móc skutecznie zwalczać. Widoczny jest także wzrost przypadków wymagających interwencji, dowodem czego jest to, iż w 2020 roku przeprowadzonych zostało 298 czynności interwencyjnych w terenie, a w 2021 r. ich liczba wzrosła do 772.

Zwalczanie szarej strefy stało się faktem. Jesteśmy zdeterminowani do walki z przestępcami środowiskowymi. Inspekcja Ochrony Środowiska ma narzędzia aby jeszcze szybciej reagować aby szybciej interweniować w sprawach, które wymagają wiedzy specjalistycznej. Dotkliwe kary finansowe, kary pozbawienia wolności powinny dać efekt, że szara strefa, nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów zostaną wyeliminowane. Dążymy do jeszcze większej wykrywalności przestępstw. Zakazany został import odpadów na składowiska. Polska występuje do innych krajów o usuwanie odpadów, nielegalnie przywiezionych na nasze terytorium. Wielka Brytania już usunęła odpady a ze stroną niemiecką kontynuujemy dialog – powiedział Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Wprowadzenie zmiany do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w marcu tego roku w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur umożliwiło powołanie do życia w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu odrębnego Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej.

Inspekcja Ochrony Środowiska  przybiera nową formę rozwoju, wchodzimy w nowy etap walki  z przestępczością środowiskową. WIOŚ we Wrocławiu jako pierwszy w Polsce utworzył Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej dodał Michał Mistrzak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Bardzo ważne będzie współdziałanie w zakresie przeciwdziałania przestępczości środowiskowej z innymi organami kontrolnymi, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej, a także organizacjami społecznymi.

Problem przestępczości środowiskowej jest widoczny szczególnie na terenach przygranicznych, takich jak województwo dolnośląskie. Zwalczanie przestępczości środowiskowej wymaga koordynacji wielu służb, powiedział Jarosław Obremski, Wojewoda Dolnośląski

WIOŚ we Wrocławiu do tej pory prowadził działania prewencyjne i  interwencyjne w zakresie przestępczości środowiskowej, niemniej spraw tych przybywa, zatem te działania będą zintensyfikowane. Chcielibyśmy również na nie jeszcze szybciej reagować, powiedział Mariusz Wojewódka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

W konferencji uczestniczył także Wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Krzysztof Król, bowiem to z organami górniczymi współdziałamy w zakresie eliminowania procederu nielegalnego deponowania odpadów w wyrobiskach pogórniczych.

Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej będzie prowadził szeroko zakrojone działania, w szczególności dotyczące ograniczenia tzw. „szarej strefy” występującej na rynku gospodarowania odpadami, tym: akcje kontrolne przewozu towarów niebezpiecznych lub odpadów. W ramach nowego Wydziału  prowadzone będą specjalistyczne bazy danych jak wraz z wykonywaniem analiz niezbędnych do ujawniania i przeciwdziałania przestępstwom i wykroczeniom przeciwko środowisku. Stwierdzenie wykroczeń przeciwko środowisku skutkować będzie nakładaniem grzywny w drodze mandatu karnego, czy też stosowanie środków oddziaływania wychowawczego. W przypadku zdarzeń takich jak pożary nielegalnych składowisk, czyli tzw. poważnych awarii związanych z wykroczeniami i przestępczością środowiskową nowy Wydział będzie brał czynny udział w działaniach podejmowanych przez inne służby jak: Straż Pożarna, Policja itd. W sprawach  dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów współpracować będzie z Krajową Administracją Skarbową, Strażą Graniczną aż wreszcie z innymi państwami z terytoriów, których przewożone będą odpady.

Galeria zdjęć
Scroll to Top