REACH. Kontrole postępowania z substancjami niebezpiecznymi i ich mieszaninami.

Inspekcja Ochrony Środowiska z mocy ustawy posiada uprawnienia do kontroli podmiotów stosujących niebezpieczne substancje chemiczne oraz ich mieszaniny, tzw. REACH.

Kontrole REACH z mocy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska należą do zadań inspekcyjnych WIOŚ.

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu w 2021 r. przeprowadzili kontrole podmiotów pod kątem sprawdzenia wypełniania wymogów w zakresie stosowania chemikaliów w prowadzonej działalności gospodarczej, w zależności od statusu uczestnictwa w systemie REACH. Kontrole miały charakter problemowy i instruktażowy. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Kontrole przeprowadzane są zakresie zagrożeń dla środowiska i dotyczą sprawdzenia przestrzegania przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z rozporządzeniami do tej ustawy.

Wyniki kontroli stanowią podstawę do sporządzenia sprawozdania przedkładanego co 5 lat Komisji Europejskiej w zakresie działań podjętych przez Inspekcję Ochrony Środowiska w obszarze nadzoru nad przestrzeganiem przepisów REACH.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl