Rozwijanie współpracy pomiędzy WIOŚ we Wrocławiu i PGW WP RZGW we Wrocławiu

W dniu 14 grudnia 2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska odbyło się spotkanie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego.

Celem spotkania było wstępne omówienie współpracy i potrzeb usprawnienia organizacji działań we wspólnym obszarze kontrolnym. Równocześnie miało miejsce spotkanie robocze osób odpowiedzialnych za obszar gospodarki wodno-ściekowej WIOŚ we Wrocławiu oraz przedstawicieli RZGW we Wrocławiu wraz z osobami z poszczególnych Zarządów Zlewni.
Spotkanie rozpoczęła Naczelnik Wydziału Inspekcji WIOŚ we Wrocławiu prezentacją podstaw prawnych i zadań Inspekcji Ochrony Środowiska. O swoich głównych zadaniach i zasadach funkcjonowania wypowiedzieli się również przedstawiciele RZGW i Zarządów Zlewni.

 
Fot. Spotkanie WIOŚ we Wrocławiu i PGW WP RZGW we Wrocławiu
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W trakcie spotkania omówiono priorytetowe zadania do realizacji w nowym porządku prawnym a zarazem zagadnienia będące problemowymi z punktu widzenia ochrony środowiska.
Przedstawiciele RZGW PGW WP jako jeden z najważniejszych wymienili – problem dotyczący odprowadzania ścieków bytowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, wprost do cieków wodnych.
Ponadto, za istotny do przedyskutowania uznano: sposób pobierania prób ścieków oraz zapisy uwzględniane w pozwoleniach wodno – prawnych w aspekcie ich możliwości kontrolowania.

Zarówno WIOŚ jak i RZGW zadeklarowały dalszą pomoc i wymianę doświadczeń, która będzie skutkować sprawniejszym i skuteczniejszym przebiegiem działań kontrolnych. W najbliższej perspektywie planowane jest zawarcie porozumienia pomiędzy obiema stronami w zakresie wykonywania zapisów ustawy Prawo wodne.

Scroll to Top