Ścieki na działkach w Polanicy

Inspektorzy Delegatury WIOŚ w Wałbrzychu

zakończyli działania wyjaśniające w związku z wnioskiem interwencyjnym w sprawie zanieczyszczenia ściekami działek położonych na terenie gminy Polanica – Zdrój.

 


Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

 

Przeprowadzone oględziny wykazały, że na działce sąsiedniej wykonany został drenaż odwadniający, który nie posiada uregulowanej strony formalno-prawnej, a wody przez niego prowadzone powodują podmakanie terenu.

Dodatkowo ustalono, że wykonana została studnia głębinowa, z której w sposób ciągły wypływa woda, która również kierowana jest na kontrolowane działki. Taki stan rzeczy powoduje naruszenie ustawowych zasad korzystania z wód, bowiem korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, w szczególności nie może powodować marnotrawstwa wody.

W sprawie marnowania wody skierowano wystąpienie do PGW Wody Polskie celem podjęcia działań w ramach posiadanych kompetencji. Natomiast w związku z podejrzeniem odprowadzania na przedmiotowe działki ścieków bytowych z położonych wyżej budynków mieszkalnych, pobrano próby wód. Badania nie wykazały żadnych zanieczyszczeń, jednakże pobór wód był wykonany po obfitych opadach deszczu, które mogły wypłukać wcześniej wprowadzone zanieczyszczenia. Kwestię tą należy zweryfikować na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, toteż informacje tę przekazano do Burmistrza Gminy Polanicy-Zdrój, celem podjęcia działań w ramach posiadanych kompetencji.

Scroll to Top