Ścieki w kolorze bordo z zakładu przetwórstwa mięsnego

Inspektorzy WIOŚ we Wrocławiu zidentyfikowali w rowie i w separatorze ropopochodnych ścieki w kolorze bordowo-brunatnym. Ścieki pochodziły z zakładu przetwórstwa zwierząt. Po naszej interwencji zakład natychmiastowo podjął działania celem usunięcia „krwistych” ścieków z rowu i separatora.

W ubiegłym tygodniu przeprowadzono oględziny na terenie zakładu oraz oględziny rowu – odbiornika wód opadowych, odprowadzanych z terenu tego zakładu.

W rowie na wysokości wylotu wód opadowych stwierdzono zaleganie nieczystości w kolorze brunatno-bordowym.

Takie samo zabarwienie wody stwierdzono w separatorze ropopochodnych – znajdującym się przed ww. wylotem oraz w dwóch wpustach deszczowych, które znajdują się przy budynku produkcyjnym, w miejscu odbioru surowca. W separatorze na powierzchni widoczny był osad w kolorze brązowym. We wpuście deszczowym znajdującym się w pobliżu miejsca, w którym stały puste paletopojemniki znajdowały się fragmenty mięsa zwierzęcego.

Paletopojemniki wykorzystywane są do przewożenia surowca, tzw. Ubocznego Produktu Przetwórstwa Zwierzęcego UPPZ. Na pojemnikach oraz na podłożu przy pojemnikach również stwierdzono fragmenty tkanek zwierzęcych.

Wody opadowe spłukują brudne pojemniki i przedostają się do zakładowej kanalizacji deszczowej, a następnie do rowu.

Niezwłocznie po oględzinach Spółka wyczyściła rów i odpompowała zawartość separatora ropopochodnych oraz studzienek deszczowych, a następnie zleciła wywóz nieczystości firmie asenizacyjnej. W związku ze stwierdzonym naruszeniem, na Spółkę nałożone zostaną odpowiednio sankcje.

Galeria zdjęć
Scroll to Top