Sobolew. Nielegalne magazynowanie odpadów. Wyniki kontroli WIOŚ.

W styczniu br. zakończyliśmy kontrolę nielegalnego składowiska odpadów w m. Sobolew.

Po tym jak cofnięto przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, właściciel terenu nielegalnie zwoził
i wypełniał nieeksploatowane wyrobisko po działalności górniczej. W wyniku kontroli ustalono, że magazynowane odpady nie mają obojętnego wpływu na środowisko.

Odpady magazynowane były w nieeksploatowanym wyrobisku górniczym w sposób nielegalny. We wrześniu 2021 r. roku doszło do pożaru odpadów, zgromadzonych w wyrobisku. W trakcie pożaru i bezpośrednio po nim WIOŚ we Wrocławiu podejmował działania zapobiegawcze i rozpoznawcze
w odniesieniu do zagrożeń dla środowiska. W związku z podjętymi natychmiastowo działaniami przez WIOŚ we Wrocławiu wraz z innymi służbami
i organami, nie doszło do pogorszenia stanu jakości wód w pobliskim cieku.

Po zdarzeniu pożaru inspektorzy wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska przeprowadzili kompleksową kontrolę, która miała na celu sprawdzić wszystkie zagadnienia dotyczące nielegalnego gromadzenia odpadów przez przedsiębiorcę w wyrobisku górniczym.  Należy nadmienić, że w latach poprzednich inspektorzy WIOŚ kontrolowali działalność przedsiębiorcy w zakresie gospodarowania odpadami. Konsekwencją kontroli prowadzonych
w latach 2014-2018 było m.in. nałożenie 4 kar pieniężnych na kwotę 152 tys. zł, w drodze decyzji administracyjnych.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych po raz kolejny przeanalizowano sprawy formalno-prawne powadzonej działalności. Wykonano szczegółowe oględziny i czynności terenowe w miejscu nielegalnie składowanych odpadów. Na obszarze ok. 2 ha powierzchni wykonano 10 odkrywek do głębokości 7- 8 m lub do gruntu rodzimego. Odwierty miały na celu sprawdzenie na jaką głębokość zalegają odpady i jakiego rodzaju odpady zostały zdeponowane. Pobrano do badania 6 prób odpadów, które uległy spaleniu oraz odpadów pozostałych jeszcze w wyrobisku.

Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały przekroczenia siarczanów i stałych związków rozpuszczonych i dały podstawę do stwierdzenia, iż nie są to odpady obojętne dla środowiska oraz nie mogą być magazynowane w wyrobisku po działalności górniczej.

Za czyn polegający na magazynowaniu odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, zgodnie z ustawą o odpadach grozi kara pieniężna od 1 tyś. zł do 1 mln.

Czynności kontrolne prowadzone były we współpracy z specjalistycznymi jednostkami Straży Pożarnej, Policją oraz przedstawicielami Starostwa Powiatu Jaworskiego a przede wszystkim Gminą Wądroże Wielkie. Równolegle swoje postepowania w sprawie prowadzą Prokurator oraz Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Aktualnie prowadzone są działania pokontrolne. Informacja o wynikach kontroli przesłana zostanie do innych organów, zgodnie z ich kompetencjami
w zakresie poszczególnych działań względem ustaleń z kontroli. Jednocześnie WIOŚ we Wrocławiu będzie monitorował czynności podejmowane przez organy ochrony środowiska jak i przedsiębiorcę, celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Galeria zdjęć
Scroll to Top