Spotkanie z Okręgowym Urzędem Górniczym w sprawie regulacji dotyczących postępowania z odpadami w działalności górniczej.


Fot. spotkanie WIOŚ i OUG
Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

W dniu 1.07.2021 r. odbyło się spotkanie w sprawie uregulowań prawnych i ich stosowania w odniesieniu do działalności górniczej, tak na etapie inwestycyjnym jak i eksploatacyjnym.

Nadzór nad działalnością zakładów górniczych na terenie Dolnego Śląska w sposób całościowy prowadzi Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu (OUG). Wytwarzanie odpadów o różnym charakterze to nieodłączny element w działalności górniczej. Zadania w tym zakresie realizuje OUG jako nadzorujący działalność górniczą jak i WIOŚ we Wrocławiu jako organ uprawniony do kontroli poszczególnych zagadnień ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.

Wytwarzanie odpadów wydobywczych regulują odrębne akty prawne, a w tym ustawa Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawa o odpadach wydobywczych. Natomiast wytwarzanie odpadów w pozostałym zakresie, w tym na etapie prac przygotowawczych złoża do eksploatacji – normowane jest przepisami ustawy o odpadach. Toteż te zagadnienia jako element wspólnej płaszczyzny działań był przedmiotem dzisiejszych rozmów.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu – p. Mariusz Wojewódka oraz Zastępca Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego pani Dagmara Solatycka. Obie strony zadeklarowały wzajemną pomoc i współpracę.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl