Światowy Dzień Ochrony Środowiska

5 czerwca obchodzimy Dzień Ochrony Środowiska ustanowiony przez ONZ w czasie pierwszej światowej konferencji na temat stanu środowiska, która odbyła się 5 czerwca 1972 r. w Sztokholmie pod hasłem „Tylko jedna Ziemia”.

To dzień szczególny, w którym powinniśmy skoncentrować naszą uwagę na roli jaką pełni środowisko? Jakie znaczenie ma jakość czystego środowiska? Dbałość o jak najlepszą jakość środowiska to dbałość o nasze samopoczucie i zdrowie.

Ten dzień podkreśla, że nasza praca jest ważna, bo jej celem jest ochrona i lepszy stan środowiska. Przepisy prawa obligują nas wszystkich do postępowania wg nich. My sprawdzamy zgodność działań podmiotów, przedsiębiorców z przepisami prawa. Przyjęte ustawy, rozporządzenia poparte są badaniami, ekspertyzami, obliczeniami uwzględniającymi oddziaływanie na nas, nasze zdrowie. Przykładowo dopuszczalne poziomy stężeń substancji w powietrzu jak pyły drobne czy bezno(a)piren oparte są na ocenie wpływu na nasz organizm, rodzaju ekspozycji i narażenia na dane zanieczyszczenie, które wdychamy. Podobnie jest z parametrami zanieczyszczenia wód czy dopuszczalnymi poziomami hałasu w środowisku. Funkcjonowanie w środowisku bez nadmiernego hałasu, negatywnie wpływającego na nasz system nerwowy – to też cel działań środowiskowych.

Czysta woda, gleba, czyste powietrze to dziś ważne sprawy, o które się staramy, sprawdzając jak postępują korzystający ze środowiska.

Ochrona Środowiska w liczbach:

Wśród zakładów będących w ewidencji znajduje się 5 491 zakładów objętych planowaniem kontroli, czyli zakładów zaliczanych od I do IV kategorii ryzyka.

Łącznie w 2021 roku inspektorzy WIOŚ przeprowadzili 3083 wszystkich kontroli, w tym:

  • 266 kontroli planowych zakładów z wyjazdem w teren,

  • 285 kontroli pozaplanowych zakładów z wyjazdem w teren,

  • 18 kontroli transportów towarów,

  • 80 kontroli w terenie w zakresie rozpoznania zanieczyszczenia bez ustalonego podmiotu,

  • 2406 kontroli zakładów przeprowadzonych w oparciu o dokumenty,

  • 28 kontroli bez ustalonego podmiotu w oparciu o dokumenty.

Scroll to Top