widoczne pole z kwitnącym żółtym rzepakiem, nad polem niebieskie niebo z delikatnymi chmurami

Udział Inspektorów Wydziału Inspekcji WIOŚ we Wrocławiu w szkoleniu z zakresu ochrony wód przed zanieczyszczeniami

W dniach 6-8 grudnia 2023 r. Inspektorzy Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wzięli udział w zorganizowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie szkoleniu w zakresie kontroli zagadnień dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Zgodnie z art. 334 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Inspektorzy WIOŚ prowadzą kontrole gospodarowania wodami w zakresie przestrzegania nałożonych na właścicieli gruntów obowiązków oraz ograniczeń dotyczących stosowania programu działań, mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu przez podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane nawozy naturalne lub stosowane nawozy, prowadzi się w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie.

Dolnośląski Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dokonuje kontroli wyżej wymienionych podmiotów m.in. w zakresie:
1) stosowania programu działań,
2) spełnienia obowiązku posiadania planu nawożenia azotem,
3) stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia azotem.

Dolnośląski Inspektor  Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli, w zależności od zakresu i stopnia naruszenia, wydaje z urzędu decyzję, w której może:
1)     nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli
lub
2)     ustalić obowiązek uiszczenia opłaty, oraz jej wysokość.

Aktualnie obowiązuje „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” będący załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2023 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 244).

Scroll to Top