W sprawie uciążliwości zapachowych z biogazowni

W obecnym stanie prawnym brak jest ustalonych norm i standardów jakości zapachowej powietrza.

Inspekcja Ochrony Środowiska reprezentowana w terenie przez Delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Wałbrzychu, której działalność obejmuje sprawdzanie dotrzymywania wymogów ochrony środowiska określonych w decyzjach administracyjnych i obowiązujących przepisach prawnych, zastosowała wszystkie środki prawne w podejmowanych czynnościach interwencyjnych, kontrolnych i pokontrolnych w zakresie zgłaszanych uciążliwości zapachowych.

W wyniku kontroli biogazowni ustalono, że zostały naruszone warunki gospodarowania odpadami określone w decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów, wydanej przez Starostę Świdnickiego. W decyzji określono, że odpady stałe będą magazynowane w silosie, bez odpływów do gleby i kanalizacji, wyposażonym w studzienki zbierające odcieki. Przeprowadzone analizy laboratoryjne próbek ścieków pobranych ze studni wsiąkowej, która ma za zadanie odprowadzanie do gruntu wód opadowych, wskazują, że do urządzeń przedostawały się odcieki z silosów.

Przeprowadzone kontrole biogazowni nie zidentyfikowały źródła emisji zgłaszanych przez mieszkańców odorów. Taki stan rzeczy należy również wiązać z brakiem stosownych przepisów do zastosowania przez inspektorów WIOŚ, a w konsekwencji i brakiem metod badawczych.

Mając jednak na uwadze wpływające z dużą częstotliwością wnioski interwencyjne od mieszkańców Pszenna i Świdnicy, wskazujące biogazownię jako źródło uciążliwości zapachowych, WIOŚ we Wrocławiu wystąpił w 2020 r. oraz ponownie w 2021 r. (po zakończonej kontroli) do Starosty Świdnickiego z wnioskiem o rozważenie nałożenia na biogazownię obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego. Wyniki przeglądu jako swoistego rodzaju ekspertyzy, oprócz zlokalizowania źródła emisji odorów mogą stanowić podstawę nałożenia obowiązków w zakresie ich wyeliminowania.

W związku z naszym ostatnim wystąpieniem, Starosta Świdnicki decyzją z dnia 25.11.2021 r. nałożył na biogazownię obowiązek sporządzenia do 28.02.2022 r. i przedłożenia Staroście do 15.04.2022 r. przeglądu ekologicznego.

Scroll to Top

Uwaga! Zmiana adresu domeny

W związku z koniecznością przeniesienia WIOŚ do nowej domeny internetowej, zmianie uległy adresy stron www, oraz poczty elektronicznej. W celu poprawnego działania, w dotychczasowych adresach człon wroclaw.pios.gov.pl należy zamienić na wroclaw.wios.gov.pl